Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: TETHYS OIL AVSER ATT GENOMFÖRA RIKTAD NYEMISSION

17:32 / 9 May 2012 Tethys Oil Press release

Tethys Oil AB (publ) ("Bolaget") avser att genomföra en riktad nyemission av aktier till svenska och internationella investerare om upp till 3 miljoner aktier ("Emissionen"). De nyemitterade aktierna kommer att utgöra högst cirka 9,2 procent av aktiekapitalet i Bolaget före Emissionen.

Priset för de nya aktierna i Emissionen avses fastställas genom book buildning som påbörjas omkring kl. 17.31 den 9 maj 2012. Styrelsen för Bolaget avser därefter att besluta om Emissionen samt tilldelning av aktier innan First Norths öppnande den 10 maj 2012.

Betalning för de nyemitterade aktierna kommer att erläggas kontant. Likviden avses användas till att finansiera Bolagets pågående investeringsprogram i Oman samt till generella rörelsekapitalbehov.

Pareto Öhman AB är finansiell rådgivare till Bolaget i Emissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Öhman i samband med Emissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn: +46 73 593 1500; morgan@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

 

VIKTIG INFORMATION

Informationen ovan riktar sig inte till och får inte distribueras eller offentliggöras, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika USA eller i någon annan jurisdiktion där detta skulle kräva någon form av registrering eller stå i strid med gällande lagstiftning.

Informationen ovan utgör inte en inbjudan till eller ett erbjudande om att förvärva, teckna, sälja eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget (nedan kallade "värdepapperen"). Informationen är inte heller ett prospekt som uppfyller kraven i EU-direktivet 2003/71/EG.

Värdepapperen har inte och kommer inte att registreras enligt den amerikanska Securities Act of 1933 ("Securities Act") eller någon provinslag i Kanada. Inte heller har eller kommer några värdepapper att registreras enligt någon lag i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Värdepapperen får därför inte, direkt eller indirekt, överlåtas, vidareöverlåtas, erbjudas till försäljning, levereras eller spridas till eller inom någon av dessa jurisdiktioner eller till en person som då vistas där eller med hemvist där eller för sådan persons räkning, och inte heller i eller till någon annan jurisdiktion om det skulle utgöra en överträdelse av lag eller medföra registreringskrav där, annat än i sådana fall där undantag medges. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot "Securities Act" eller mot lagstiftning i andra jurisdiktioner.

Pareto Öhman företräder Bolaget och ingen annan i samband med Emissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Bolaget för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Emissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande. Pareto Öhman åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Pareto Öhman, eller å dess vägnar, i samband med Emissionen och inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden.