Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

TETHYS OIL HAR GENOMFÖRT EN RIKTAD NYEMISSION OM 100 MILJONER SEK

09:09 / 10 May 2012 Tethys Oil Press release

Styrelsen i Tethys Oil AB (publ) ("Bolaget") har med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls på årsstämman den 25 maj 2011 beslutat om en riktad nyemission om 2 500 000 aktier ("Emissionen").

Sammanlagt 2 500 000 aktier tilldelades huvudsakligen svenska och internationella institutionella investerare. Emissionskursen bestämdes genom book building till 40 SEK, vilket motsvarar en rabatt om cirka 7 procent mot den volymviktade aktiekursen sista handelsdagen före Emissionen. Betalning för de nyemitterade aktierna skall erläggas kontant senast tre dagar efter avsändande av avräkningsnota. Genom Emissionen tillförs Bolaget 100 miljoner SEK före emissionskostnader. Likviden avses användas till att finansiera Bolagets pågående investeringsprogram i Oman samt till generella rörelsekapitalbehov.

Efter Emissionen uppgår antalet aktier till 35 043 750, varav de nyemitterade aktierna utgör 7,1 procent av aktiekapitalet. Bolagets aktiekapital ökas med 416 667 SEK från 5 423 958 SEK till 5 840 625 SEK.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats av Bolagsverket.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var att nå institutionella investerare och bredda Bolagets investerarbas.

Pareto Öhman AB är finansiell rådgivare till Bolaget i Emissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Öhman AB i samband med Emissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn:  +46 70 576 6555 ; magnus@tethysoil.com

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn:  +46 73 593 1500 ; morgan@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com