Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

08:22 / 18 May 2012 Tethys Oil Press release

Årsstämma i Tethys Oil AB hölls i Stockholm den 16 maj 2012.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Resultaträkningen och balansräkningen för bolaget respektive koncernen fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Beslut om disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade att disponibla vinstmedel om SEK 173 464 688, varav årets förlust om SEK -14 669 177, skulle överföras i ny räkning och att ingen utdelning skulle lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Till styrelsen omvaldes Vincent Hamilton, John Hoey, Magnus Nordin, Jan Risberg och Håkan Ehrenblad. Till nya styrelseledamöter valdes Katherine Støvring och Staffan Knafve.

Vincent Hamilton omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om ett totalt styrelsearvode om SEK 675 000 att fördelas med ett belopp om SEK 125 000 till var och en av Håkan Ehrenblad, Jan Risberg, John Hoey, Katherine Støvring och Staffan Knafve. Beslutades även att ordföranden i var och en av styrelsens två kommittéer skall erhålla SEK 25 000 var, totalt SEK 50 000.

Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av antalet aktier. I den mån aktierna ges ut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Nomineringsprocess inför årsstämman 2013

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com