Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

TETHYS STORSATSAR I BALTIKUM - FÖRVÄRVAR OLJEPRODUCERANDE TILLGÅNGAR I LITAUEN

09:02 / 9 January 2012 Tethys Oil Press release

Tethys Oil AB ("Tethys") har kommit överens med Odin Energi A/S ("Odin") om att förvärva intressen i de litauiska oljebolagen UAB Minijos Nafta ("MN") och UAB LL Investicos ("LLI"). MN innehar Gargzdailicensenmed bevisade och sannolika reserver överstigande 6 miljoner fat och en oljeproduktion på över 700 fat olja per dag. LLI har licenserna Rietavas och Raiseiniai, på vilka det finns både kända oljetillgångar och betydande prospekteringspotential. Alla licenser ligger onshore i den baltiska sedimentbassängen och täcker en sammanlagd yta om cirka 4 000 kvadratkilometer (se karta). Intressena kommer att ägas genom bolag inom Odinkoncernen, och Tethys kommer att ha ett indirekt ägande om 25% i MN respektive 20% i LLI mot betalning av MSEK 140.

Tethys kommer att erhålla nyemitterade aktier i bolag inom Odinkoncernen. Förvärvslikviden om cirka MSEK 140 erläggs huvudsakligen genom konvertering av MEUR 13 (motsvarande cirka MSEK 116) som Tethys lånat ut till Odin i samband med ett investeringsavtal med syfte att ingå gemensamma strategiska investeringar. Därtill kommer Tethys betala MUSD 3,5 (motsvarande cirka MSEK 24) kontant. Tethys och Odin kommer tillsammans ha 50% av aktierna i både MN och LLI. De resterande 50% av MN ägs av det litauiska bolaget Geonafta, vilket ingår i den polska koncernen Lotos. De resterande 50% av LLI ägs av privata investerare. Under det strategiska investeringsavtalet återstår MEUR 2, vilket kan komma att användas för andra gemensamma investeringar eller komma att återbetalas till Tethys genom aktieutdelning.

Gargzdailicensen täcker en yta om 900 kvadratkilometer i västra Litauen. Den dagliga produktionen uppgår till över 700 fat olja. Oljan håller en kvalitet omkring 42 grader API. Sammanlagt har 15 miljoner fat olja producerats från sandstensreservoarer från kambriumtiden. MNs bevisade och sannolika reserver uppgår till över 6 miljoner fat enligt den oberoende oljekonsulten Miller Lents uppskattning från maj 2011. Bevisade, sannolika och möjliga reserver uppgår till över 12 miljoner fat. En reservoarstudie som gjorts på licensen tyder på att reserverna kan ökas väsentligt om modern alternativ oljeutvinningsteknologi används. På licensen finns också stor potential för okonventionella kolväten, inklusive exponering mot skifferlager från silur- och ordovicisk tid.

Rietavaslicensen täcker en yta om cirka 1 600 kvadratkilometer och ligger nära Gargzdailicensen. På Rietavaslicensen har oljefynd gjorts i sandsten från kambriumtiden, samma reservoarlager som det som producerar på Gargzdailicensen. På Rietavaslicensen har dock tämligen lite prospektering skett. Raiseiniailicensen täcker en yta om drygt 1 500 kvadratkilometer, och på licensen finns en ännu ej prospekterad trend med rev från silurtiden. De liknar de rev från ordovicisk tid som finns på Gotland, men förväntas vara större. Skifferlager från silur- och ordovicisk tid finns också på både Rietavas- och Raiseiniailicenserna.

"De litauiska licenserna förstärker "ett andra ben" med fokus på Europa, vilket är ett strategiskt komplement till våra tillgångar i Oman. De erbjuder produktion, utvärderingsmöjligheter och prospektering. Alla tre licenser ligger inom den geologiskt högintressanta baltiska sedimentbassängen, och licenserna har gynnsamma skatteregler," säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

 

(För bild, se bifogad fil)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com