Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Rapport för perioden 1 januari 2011 - 30 juni 2011

08:31 / 22 August 2011 Tethys Oil Press release

Väsentliga hänDelser

·  Under första halvåret 2011 sålde Tethys Oil 20 903 fat olja, efter statens andel, från det tidiga produktionssystemet ("EPS") onshore Oman. Försäljningen medförde intäkter om TSEK 12 561 (-). Under andra kvartalet 2011 sålde Tethys Oil 4 871 fat olja, efter statens andel. Försäljningen medförde intäkter om TSEK 3 164 (-)

· Under första halvåret 2011 uppgick produktionen från det tidiga produktionssystemet till 277 497 fat och under andra kvartalet till 215 283 fat, varav Tethys andel uppgår till 30 procent, motsvarande 83 249 fat respektive 64 585 fat, före statens andel

· Resultatet för första halvåret 2011 uppgick till TSEK -14 012 (TSEK 8 333 för motsvarande period föregående år) och TSEK 724 (TSEK 15 017) för andra kvartalet. I resultatet för första halvåret 2011 ingår valutakursförluster om TSEK -16 429 och valutakursvinster om TSEK 2 283 för andra kvartalet

· Resultat per aktie SEK -0,43 (SEK 0,28) för det första halvåret 2011 och SEK 0,02 (SEK 0,50) för det andra kvartalet

· Rörelseresultatet uppgick under första halvåret 2011 till TSEK 2 459 (TSEK -6 011) och TSEK -1 534 (TSEK -3 236) under andra kvartalet

· Likvida medel per den 30 juni 2011 uppgick till TSEK 178 355 (TSEK 190 512). Kvarvarande finansieringsåtagande avseende Block 3 och 4 från Mitsui uppgår till MUSD 23. Olje- och gasinvesteringar uppgick till TSEK 20 597 (TSEK 42 695) huvudsakligen hänförliga Oman

· Byggande av ett permanent produktionssystem på Block 3 och 4 fortsätter. Dikning för pipeline har påbörjats.   · Farha South-12 påträffar olja i nytt förkastningsblock - borrhålet färdigställt och satt i testproduktion

· Borrningen av Saiwan East-8 färdigställd och satt i testproduktion med flöden över 1 000 fat om dagen

· Under augusti 2011, efter rapportperioden, har Tethys Oil sålt 37 692 fat olja, efter statens andel, från det tidiga produktionssystemet på Block 3 och 4 i Oman. Försäljningen medförde intäkter om cirka TSEK 26 429

 

 

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin

Verkställande direktör, tfn: +46 8 679 4995; magnus@tethysoil.com

Show as PDF