Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

16:29 / 25 May 2011 Tethys Oil Press release

Årsstämma i Tethys Oil AB hölls i Stockholm den 25 maj 2011.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Resultaträkningen och balansräkningen för bolaget respektive koncernen fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

 

Beslut om disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade att disponera vinstmedel om SEK 186 412 925, varav årets förlust om SEK - 31 902 899, skulle överföras i ny räkning och att ingen utdelning skulle lämnas.

 

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Till styrelsen valdes Vincent Hamilton, John Hoey, Magnus Nordin, Jan Risberg och Håkan Ehrenblad (samtliga omval).

 

Vincent Hamilton omvaldes till styrelseordförande.

 

Årsstämman beslutade om ett totalt styrelsearvode om SEK 350 000 att fördelas med ett belopp om SEK 100 000 till var och en av Håkan Ehrenblad, Jan Risberg och John Hoey. Beslutades även att ordföranden i var och en av styrelsens två kommittéer skall erhålla SEK 25 000 var, totalt SEK 50 000.

 

Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

 

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra § 9 första stycket i bolagsordningen till följande lydelse: "Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet".

 

Bemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontakt betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av antalet aktier. I den mån aktierna ges ut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

 

 

Nomineringsprocess inför årsstämman 2012

Årsstämman beslutade att en oberoende styrelseledamot ska bjuda in fyra av bolagets största aktieägare att bilda en valberedning. Valberedningen ska fullgöra motsvarande uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en valberedning.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com