Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

TETHYS FÖRVÄRVAR YTTERLIGARE FRANSK LICENS

13:10 / 13 April 2011 Tethys Oil Press release

Tethys Oil har ingått avtal med Mouvoil S.A. om att förvärva en licensandel om 37,5 procent i en prospekterings- och produktionslicens om 215 kvadratkilometer i det sydfranska departementet Gard (se karta nedan).

Förvärvslikviden för 37,5 procents andel i licensen uppgår till 39 261 nyemitterade aktier i Tethys Oil samt 250 000 EUR kontant. Enligt överenskommelsen ska Tethys också bekosta insamling av ny seismik samt inom två år bekosta en borrning, vilket är det arbetsprogram som är fastställt i licensvillkoren. Kostnaden för arbetet som Tethys skall bekosta, beräknas uppgå till 1,5 MUSD. Tethys har vidare möjlighet att förvärva ytterligare 37,5 procents andel i licensen genom att bekosta en andra borrning. Tethys kan därigenom erhålla upp till 75 procents andel i licensen.

Licensen, "Permis du Bassin D'Alès", täcker delar av sedimentbassängen Alès, inklusive tungoljefältet Maruejols som upptäcktes 1947. Fältet är kartlagt genom nio borrningar och små mängder olja med en kvalitet om 14 grader API producerades mellan 1947-50 samt mellan 1980-82.

Licensområdet täcker också minst två strukturer på ett djup om 1 400 meter respektive 2 000 meter som potentiellt kan innehålla konventionell olja. Den övre strukturen har beräknats ha prospektiva resurser om 25 miljoner fat.

Arbetsprogrammet fokuserar på den ytligt belägna strukturen med eventuell konventionell olja och under 2011 kommer 30 kilometer ny 2D-seismik att insamlas. En prospekteringsborrning till ett djup om 1 400 meter planeras under 2012. Därtill skall under 2011 en förstudie genomföras avseende tungoljefältet. Syftet är att ta fram det mest passande pilotproduktionssystemet.

Mouvoil S.A. är ett privat schweiziskt bolag, vars ledning har mångårig erfarenhet från franska multinationella oljebolag. Mouvoil tilldelades licensen 2010.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

 

(För karta, se bifogad fil)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com