Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

08:30 / 26 April 2011 Tethys Oil Press release

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2011, kl. 15.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 19 maj 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdag den 19 maj 2011 kl. 16.00 per post på adress Tethys Oil AB, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, per fax 08‑678 89 01, per telefon 08‑679 49 90 eller per e-mail agm@tethysoil.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/orga­nisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 19 maj 2011 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anföranden av verkställande direktören och företagsledningen.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 14. Beslut om ändringar i bolagsordningen.
 15. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
 16. Beslut om valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2012.
 17. Övriga frågor.
 18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2010 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 12-13)

Aktieägare som företräder mer än 30% av aktierna i bolaget föreslår omval av Vincent Hamilton, John Hoey, Magnus Nordin, Jan Risberg och Håkan Ehrenblad samt omval av Vincent Hamilton som styrelseordförande. Samma aktieägare föreslår att arvode utgår till styrelsen med sammantaget 350 000 kronor, fördelat med ett belopp om 100 000 kronor till var och en av Håkan Ehrenblad, Jan Risberg och John Hoey. Därutöver föreslås att ordföranden i var och en av styrelsens två kommittéer erhåller 25 000 kronor, totalt 50 000 kronor. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att § 9 första stycket i bolagsordningen (kallelse) skall ha följande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet."

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 15)

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 5 417 414,84 kronor fördelat på 32 504 489 aktier. Varje aktie medför en (1) röst. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av antalet aktier. I den mån aktierna ges ut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2012 (punkt 16)

Aktieägare som företräder mer än 30% av aktierna i bolaget föreslår att en oberoende styrelseledamot ska bjuda in fyra av bolagets största aktieägare att bilda en valberedning. Valberedningen ska fullgöra motsvarande uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en valberedning.

 

Handlingar till stämman

Handlingar inför årsstämman kommer senast från och med den 11 maj 2011 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan), på bolagets hemsida www.tethysoil.com, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2011

TETHYS OIL AB (publ)

Styrelsen

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com