Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Planerar Markstudier På Gotland

14:11 / 17 March 2011 Tethys Oil Press release

TETHYS OIL: TETHYS PLANERAR MARKSTUDIER PÅ GOTLAND

Tethys Oil planerar att under april och maj insamla jordprover för analys inom området för undersökningslicensen Gotland Större, vilken omfattar delar av norra Gotland. Resultatet från analysen förväntas ge ytterligare information om var på Gotland ännu okända förekomster av olja kan finnas. Vid provtagningen kommer proverna att grävas fram med en spade och inga analyser kommer att utföras på plats.

Sedan Tethys erhållit undersökningstillstånd över delar av norra Gotland 2007, har Tethys genomfört en omfattande studie av befintlig data över licensområdet. Över 300 kilometer seismisk data har sammanställts, ombearbetats och tolkats samt kombinerats med ny information, bland annat från flygmätningar. Det nu planerade markarbetet kommer att utgöra ett viktigt komplement för att kunna identifiera de mest sannolika platserna för ytterligare oljefyndigheter på Gotland.

Tethys kommer inom kort att skriftligen kontakta berörda markägare med detaljerad information om det föreslagna arbetsprogrammet. Därtill inbjuder Tethys alla intresserade till ett informationsmöte den 30 mars kl 18.30 på Wisby Hotell, Strandgatan 6, Visby. Vänligen meddela intresse att delta senast 29 mars till Michael Berner på telefon 08-679 49 90 eller e-post .

"Gotland är Sveriges enda kända oljeregion. Under cirka 25 år, fram till mitten av 1990-talet, producerades olja på Gotland. Vi har gjort omfattande undersökningar och tror att det finns goda förutsättningar för att Gotlands oljeepok inte behöver vara över. Vi vill hälsa alla välkomna till vårt informationsmöte den 30 mars," säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil.

Tethys är operatör med 100 procents andel i licensen Gotland Större.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

You can read the press release incl attachments here. This information was distributed by NG News - www.ngnews.se

Show as PDF