Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Rapport För Perioden 1 Januari 2010 - 31 December 2010

09:06 / 14 February 2011 Tethys Oil Press release

TETHYS OIL: RAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 2010 - 31 DECEMBER 2010

(För komplett rapport se bifogad fil)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER • Under fjärde kvartalet 2010 sålde Tethys Oil 18 898 fat olja, efter statens andel, från det tidiga produktionssystemet ("EPS") på Block 3 i Oman. Försäljningen medförde intäkter om TSEK 11 066 (-)

•Borrningen av Saiwan East-6 genomförd under första kvartalet 2011 - inga produktionsflöden

• Resultatet för helåret 2010 uppgick till TSEK 80 069 (TSEK -42 503 för motsvarande period

föregående år) och TSEK 4 810 (TSEK 10 109) för fjärde kvartalet. Utfarmning av 20 procentenheter av Block 3 och 4 medförde en reavinst om TSEK 103 236 under tredje kvartalet 2010, vilken ingår i resultatet. Därutöver har resultatet påverkats av valutakursförluster och administrationskostnader

• Resultat per aktie SEK 2,60 (SEK -1,62) för helåret 2010 och SEK 0,15 (SEK 0,36) för fjärde

kvartalet

•Under 2010 uppgick produktionen från det tidiga produktionssystemet till 139 213 fat, varav Tethys andel uppgick till 30 procent, motsvarande 41 764 fat, före statens andel

•Saiwan East-3 flödade 10 714 fat olja per dag vid produktionstest i juli

•Farha South-4 flödade 3 079 fat olja per dag vid produktionstest i oktober

•Farha South-5 flödade drygt 1 500 fat olja per dag vid produktionstest i december

•Saiwan East-4 påträffade i januari 2011 olja av annan kvalitet än tidigare Saiwanborrningar

•Oberoende tredjepartsstudie av oljetillgångarna på Block 3 och 4 i maj påvisar betingade resurser om 42 miljoner fat konventionell olja

• Den 19 maj ingick Tethys ett utfarmningsavtal med Mitsui E & P Middle East B.V., ett dotterbolag

till Mitsui & Co. Ltd., varigenom Mitsui förvärvade 20 procents andel av licensen som omfattar Block 3 och 4. Köpeskillingen uppgick till MUSD 20 kontant. Vidare har Mitsui förbundit sig att betala Tethys andel av investeringskostnader i Block 3 och 4 upp till MUSD 60 med start från och med 1 januari 2010

• Under det första halvåret 2010 har Tethys Oil erhållit likvid om TSEK 90 974 före

emissionskostnader från 3 955 398 utnyttjade teckningsoptioner och TSEK 15 820 före emissionskostnader från riktade emissioner om 500 000 aktier

• Likvida medel per den 31 december 2010 uppgick till TSEK 190 512 (TSEK 13 620). Olje- och

gasinvesteringar uppgick till TSEK 27 428 (TSEK 81 480)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar. Tethys Oils kärnområde är Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med licensandelar i tre onshorelicenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Bolaget har andelar i licenser i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Vänner och investerare, När 2010 nu har lagts till handlingarna och vi har inlett ett nytt år, 2011, så kan vi konstatera att ett visst mått av mognad har infunnit sig i både vår projektportfölj och vårt sätt att se på det vi håller på med: Vi har bokfört vår första oljeförsäljning sedan bolagets bildande. Vår balansräkning är efter utfarmningen till Mitsui välbalanserad. Och våra projekt blir allt mer välorganiserade allteftersom databaserna växer och de geologiska och tekniska modellerna blir bättre och bättre. Operatören har presenterat ett förslag till en utbyggnadsplan för Block 3 och 4, vilken nu diskuteras inom partnergruppen och med det omanska ministeriet för olja och gas.

Resultaten från borrningarna på Saiwan East på Block 4 tyder på att området kring borrhålen SE-2 och SE- 3 är det mest produktiva vad beträffar den lätta oljan i Khufailagret. Produktionsplanerna kommer därför sannolikt att i första hand fokusera på detta område. I området kring borrhålen SE-4 och SE-6 har ännu inga oljeflöden kunnat påvisas. Inom detta område kommer ytterligare studier, framför allt inom tungoljeprojektet, att genomföras. Och i området kring borrhålet SE-1 räknar vi med både prospektering efter i första hand lätt Khufaiolja, men också fortsatt utvärdering av tungoljan.

I Farha South på Block 3 räknar vi med att pilotproduktionen från det tidiga produktionssystemet (Early Production System, EPS) kommer att fortsätta, om än i varierande takt, allteftersom fler borrhål kopplas upp mot systemet.

Vi väntar en uppdaterad tredjepartsstudie av oljeresurserna i Oman från Gaffney Cline i början på mars 2011. Allteftersom de delar av Blocken som är föremål för utbyggnad blir mer väldefinierade, kan vi också med större säkerhet inkludera resurser för de områden som är under utvärdering. Detta omfattar inte minst den allestädes närvarande tungoljan på Block 4 men också de prospekteringsmöjligheter som finns runt de hittills kända oljeförande områdena. Icke att förglömma - databaserna på Blocken är enorma, med över 30 000 kilometer seismisk data och drygt 30 genomförda borrningar, varav de flesta borrningar genomförts av tidigare operatörer och inte kostat oss något.

Vi kommer också att öka verksamheten inom våra övriga licenser. Förnyade mätningar (loggning) i borrhålet JAS-2 har genomförts vilka i december bekräftade att hålet innehåller kolväten. Det har resulterat i att vi föreslagit ytterligare verksamhet på Block 15. Vår partner, Odin, har tagit över som operatör och arbetar med en plan för att upprätta ett pilotproduktionssystem, EPS, också på denna licens.

I Frankrike har operatören föreslagit ytterligare borrning för att försöka påvisa att vårt gasfynd på Attilalicensen är kommersiellt. Detta förslag överväger vi nu, samtidigt som vi undersöker ytterligare licenser inom vad som skulle kunna vara Europas sista riktigt stora outforskade oljeregion ("oil frontier").

Minst, men inte sist, så har våra studier på Gotland hittills resulterat i en kartläggning av över 40 rev som möjligen kan vara oljeförande. Vi vill genomföra ytterligare studier på dessa rev och har därför fått en förlängning av vår gotländska licens samt även ansökt om ytterligare en licens.

Så, Oman förblir vårt kärnområde, men våra hittills mer perifera projekt kommer också igång mer och mer. Så fortsätt följa med oss - vi mognar men växer fortfarande.

Stockholm i februari 2011

Magnus Nordin Verkställande direktör

Vince Hamilton Styrelseordförande

You can read the press release incl attachments here. This information was distributed by NG News - www.ngnews.se

Show as PDF