Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Saiwan East-4 Påträffar Olja Av Annan Kvalitet Än Tidigare Saiwan-Borrningar

08:21 / 17 January 2011 Tethys Oil Press release

TETHYS OIL: SAIWAN EAST-4 PÅTRÄFFAR OLJA AV ANNAN KVALITET ÄN TIDIGARE SAIWAN-BORRNINGAR

Borrprogrammet onshore Sultanatet Oman har fortsatt med tester av borrhålet Saiwan East-4 ("SE-4") på Block 4. SE-4 borrades sommaren 2010, men inga produktionstester genomfördes i samband med borrningen. Resultat från testerna tyder på att oljan i denna del av Block 4 är av annan kvalitet än den olja som påträffats vid tidigare Saiwan-borrningar. Resultaten tyder också på att en väsentligt större del än vad som tidigare bedömts av det mer än 400 meter tjocka Khufailagret kan innehålla olja av flera olika kvaliteter. Den olja som påträffats i SE-4 kan visa sig variera i densitet från olja om 33 grader API, som producerades i SE-2 och SE-3, till den tyngre olja som påträffades ovanför Khufailagert i dessa borrningar.

I de tidigare borrningarna SE-2 och SE-3 bekräftades bara de övre delarna av Khufailagret vara oljeförande. Data från den omfattande loggningen (mätning i borrhålet) som utfördes i somras och från de borrkärnor som då också togs, har nu utökats med information från sex produktionstester av separata intervall som spänner över drygt 400 meter av huvudsakligen Khufaikalksten. Inga flöden kunde etableras och borrhålets utformning medförde att vattenförande sprickor i den övre delen av Khufaireservoaren störde testresultaten i denna del. Den faktiska produktionskapaciteten för SE-4 har därför inte kunnat fastställas.

Resultaten från SE-4 kommer dock att leda till en ombearbetning av data som erhållits vid de tidigare borrningarna SE-2 och SE-3 med syfte att utvärdera möjligheterna för att olja kan finns även i de djupare delarna av dessa borrhål. Ytterligare analyser kommer också att göras i SE-4 och borrhålet kommer att hållas öppet för att möjliggöra nya produktionstester vid en senare tidpunkt.

Omedelbart fokus i Saiwanområdet kommer nu att vara en utvärderingsborrning i den norra delen av Saiwanområdet. Denna borrning, benämnd SE-6, borras 2,4 km norr om borrningen SE-3.

"Saiwanområdet fortsätter att överraska oss. Förra sommaren erhöll vi väsentligt bättre produktionsflöden än väntat från SE-3 när denna borrning flödade med en produktionshastighet om mer än 10 000 fat olja per dag från den övre delen av Khufaireservoaren. I borrhålet SE-4 tycks vi ha funnit oväntat stora mängder olja med större variationer avseende tyngd och viskositet än man tidigare trott möjliga. Vi måste nu avvakta och se vilken påverkan detta kan få på resursvärderingen, men indikationerna tyder på att ännu ett oljeprojekt kan ha sett dagen ljus. Resultaten framhäver komplexiteten, men också möjligheterna, i Block 4 i allmänhet och i Saiwanområdet i synnerhet," säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E & P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

You can read the press release incl attachments here. This information was distributed by NG News - www.ngnews.se

Show as PDF