Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Saiwan East-4 Påträffar Flera Oljeförande Bergartslager

08:45 / 20 August 2010 Tethys Oil Press release

TETHYS OIL: SAIWAN EAST-4 PÅTRÄFFAR FLERA OLJEFÖRANDE BERGARTSLAGER

- BORRHÅLET PRODUKTIONSTESTAS SENARE I ÅR - RIGGEN FLYTTAS FÖR ATT BORRA FARHA SOUTH -4

Borrningen av Saiwan East-4 på Block 4 onshore Sultanatet Oman har framgångsrikt slutförts och de preliminära resultaten utvärderats. Borrplatsen ligger 2,9 kilometer sydost om Saiwan East-3, och hålet borrades till ett djup om 2 463 meter. Flera oljeförande lager genomborrades, inklusive Khufaikalkstenen från vilken borrkärnor med en sammanlagd längd om 78 meter togs. Ovanför Khufailagret påträffades olja också i Buah- och Miqratlagren. Prospekteringsmål under Khufailagret genomborrades utan väsentliga oljeindikationer.

Egenskaperna och kvaliteten på den olja som påträffats i de olika lagren har ännu inte fastställts, men resultaten är tillräckligt goda för att motivera produktionstester, vilka kommer att genomföras senare under året med en mindre rigg.

Riggen som användes till SE-4 har flyttats till Farha Southområdet på Block 3 för att borra produktionshålet Farha South-4 i närheten av Farha South-3, vilken borrades förra året.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E & P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

You can read the press release incl attachments here. This information was distributed by NG News - www.ngnews.se

Show as PDF