Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Rapport För Perioden 1 Januari 2010 - 30 Juni 2010

09:09 / 20 August 2010 Tethys Oil Press release

TETHYS OIL: RAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 2010 - 30 JUNI 2010

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

• Den 19 maj ingick Tethys ett utfarmningsavtal med Mitsui E & P Middle East B.V., ett dotterbolag till Mitsui & Co. Ltd., varigenom Mitsui förvärvade 20 procents andel av licensen som omfattar Block 3 och 4. Köpeskillingen uppgick till MUSD 20 kontant, vilken Tethys erhöll efter affärens slutförande efter rapportperioden. Vidare har Mitsui förbundit sig att betala Tethys andel av investeringskostnader i Block 3 och 4 upp till MUSD 60 med start från och med 1 januari 2010

• Saiwan East-3 flödade 10 714 fat olja per dag vid produktionstest

• Oberoende tredjepartsstudie av oljetillgångarna på Block 3 och 4 påvisar att blocken håller betingade resurser om 42 miljoner fat konventionell olja

• Saiwan East-4 färdigborrad - flera oljeförande bergartslager påträffade

• Pilotproduktion från Farha South-3-borrningen påbörjad • Tethys Oil har i början av juli, efter rapportperioden, erhållit TSEK 47 326 från 2 057 653 utnyttjade teckningsoptioner. Det totala antalet aktier i Tethys Oil efter utspädningen av de utnyttjade teckningsoptionerna uppgår till 32 504 489 aktier

• Fram till den 30 juni 2010 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år

• Resultatet för första halvåret 2010 uppgick till TSEK 8 333 (TSEK -28 172 för motsvarande period föregående år) och TSEK 15 017 (TSEK -29 740) för andra kvartalet

• Resultat per aktie SEK 0,28 (SEK -1,13) för det första halvåret 2010 och SEK 0,50 (SEK -1,17) för det andra kvartalet

• Likvida medel per den 30 juni 2010 uppgick till TSEK 3 604 (TSEK 13 620). Per rapporteringsdagen, 20 augusti 2010, uppgår likvida medel till MSEK 220 efter slutförandet av utfarmningen av Block 3 och 4. Olje- och gasinvesteringar uppgick till TSEK 42 695 (TSEK 51 982) huvudsakligen hänförliga till Block 3 och 4 i Oman

(För komplett delårsrapport se bifogad fil)

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar. Tethys Oils kärnområde är Oman, där Tethys Oil till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshorelicenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

You can read the press release incl attachments here. This information was distributed by NG News - www.ngnews.se

Show as PDF