Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Tillförs Msek 47 Från Utnyttjande Av Teckningsoptioner

17:17 / 8 July 2010 Tethys Oil Press release

TETHYS OIL: TETHYS TILLFÖRS MSEK 47 FRÅN UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Tethys Oil AB (Tethys) tillförs drygt MSEK 47 genom att omkring 2,1 miljoner teckningsoptioner har utnyttjats under juni 2010. Teckningsoptionerna med en teckningskurs om SEK 23 kunde utnyttjas t o m den 30 juni 2010.

Teckningsoptionerna delades i april 2008 ut med företrädesrätt för befintliga aktieägare per avstämningsdag 15 april 2008. Det totala antalet teckningsoptioner som delades ut uppgick till 4 795 649. Alla aktieägare erhöll, utan kostnad, en teckningsoption för var femte innehavd aktie. Teckningsoptionerna kunde utnyttjas under perioden 1 juni 2008 till 30 juni 2010. Under teckningsperioden tecknades mer än 4,7 miljoner teckningsoptioner, motsvarande drygt 98% av totalt antal utfärdade optioner.

Genom denna teckning ökar antalet utestående aktier i Tethys med 2 057 664 från 30 446 836 till 32 504 500.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

You can read the press release incl attachments here. This information was distributed by NG News - www.ngnews.se

Show as PDF