Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Överlåtelse Till Mitsui Godkänd Av Myndigheterna I Oman

09:11 / 15 July 2010 Tethys Oil Press release

TETHYS OIL: ÖVERLÅTELSE TILL MITSUI GODKÄND AV MYNDIGHETERNA I OMAN

Överlåtelsen, där Tethys Oil AB med det helägda dotterbolaget Tethys Oil Blocks 3 and 4 Ltd ("Tethys"), överlåter 20 procents andel i licenserna Block 3 och 4 onshore Oman till Mitsui E & P Middle East B.V, ett dotterbolag till Mitsui & Co. Ltd., ("Mitsui"), har godkänts av myndigheterna i Sultanatet Oman.

Efter överlåtelsen till Mitsui har Tethys 30 procents andel i Block 3 och 4 och Mitsui E & P Middle East B.V. har 20 procent. Operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) har 50 procents andel.

Mitsui och Tethys tecknade den 19 maj 2010 ett avtal enligt vilket Mitsui förvärvar 20 procents andel av Tethys i licenserna Block 3 och 4 onshore Oman ("förvärvet"). Köpeskillingen för de 20 procentenheterna uppgår till 20 MUSD kontant. Därtill förbinder sig Mitsui att betala Tethys andel av icke prospekteringsrelaterade investeringskostnader på Block 3 och 4 upp till 60 MUSD med början från och med 1 januari 2010. Vidare kommer Mitsui att betala en tilläggsköpeskilling om 10 MUSD om den sammanlagda oljeproduktionen från de två blocken i framtiden kommer att överstiga 10 000 fat olja per dag.

Efter att myndigheterna i Sultanatet Oman nu godkänt överlåtelsen, förväntas förvärvet kunna slutföras inom 10 dagar, eller så snart all dokumentation slutförts. När förvärvet slutförs kommer Tethys att erhålla den kontanta betalningen om 20 MUSD samt ersättning för Tethys andel av investeringskostnader på Block 3 och 4 från och med 1 januari 2010, justerat med 3 MUSD som Mitsui redan erlagt för Tethys räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

You can read the press release incl attachments here. This information was distributed by NG News - www.ngnews.se

Show as PDF