Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Oil Farmar Ut Till Mitsui

15:04 / 19 May 2010 Tethys Oil Press release

Tethys Oil AB, med det helägda dotterbolaget Tethys Oil Blocks 3 and 4 Limited (”Tethys”), har tecknat avtal med Mitsui E&P Middle East B.V, ett dotterbolag till Mitsui & Co. Ltd., (”Mitsui”) enligt vilket Mitsui förvärvar 20 procents andel av Tethys i licenserna Block 3 och 4 onshore Oman. Förvärvet är avhängigt myndigheternas godkännande.

Efter Mitsuis förvärv kommer Tethys att ha en andel om 30 procent i Block 3 och 4, Mitsui 20 procent och operatören Consolidated Contractors Energy Development (Oman) Ltd 50 procent.

Som köpeskilling för de 20 procentenheterna Mitsui förvärvar från Tethys kommer Mitsui vid förvärvets färdigställande att till Tethys erlägga USD 20 miljoner kontant samt kommer Mitsui att förbinda sig att betala Tethys andel av icke prospekteringsrelaterade investeringskostnader på Block 3 och 4 upp till USD 60 miljoner med början från och med 1 januari 2010. Vidare kommer Mitsui att betala en tilläggsköpeskilling om USD 10 miljoner om den sammanlagda oljeproduktionen från de två blocken i framtiden kommer att överstiger 10 000 fat olja per dag.

”Vi är hedrade och förtjusta över att ha ingått detta avtal med ett av världens största och mest framgångsrika företag. Mitsui tillför kunnande, erfarenhet och expertis för det fortsatta arbetet på Block 3 och 4. Mitsui har stor erfarenhet från oljeprojekt i Mellan Östern inklusive Oman där Mitsui är delägare i flera licenser, (Block 9, 27 och 54 onshore Oman) partner i LNG projekt i Oman, Qatar och Förenade Arabemiraten samt är aktivt i marknadsföring av råolja. Med Mitsui som partner ökar sannolikheten dramatiskt att den fulla potentialen i Block 3 och 4 kommer att kunna realiseras. Och för Tethys är detta avtal naturligtvis oerhört viktigt – i ett slag syns de förutsägbara finansieringsbehoven avseende Block 3 och 4 vara tillgodosedda”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

BAKGRUND Blocken 3 och 4 (se kartan) är två stora licensområden belägna i ökenområden i de centrala delarna av Sultanatet Oman. Inom blocken finns ett stort antal oljefynd och flera potentiella oljefält med både konventionella (lätta) oljor och tungolja. Nu pågående arbeten är huvudsakligen inriktade på två områden inom blocken: Farha Southfynden i Block 3 och Saiwan Eastfynden i Block 4. I Farha Southområdet genomförs ett omfattande utvärderingsprogram av ett konventionellt oljefynd genom 3D seismik och utvärderingsborrningar. Därtill planeras ett begränsat produktionssystem för att möjliggöra längre produktivitetstester. På Block 4 ligger huvudfokus på utvärderingen av konventionell olja påträffad i Khufaireservoaren där en 3D-seismikstudie nyligen färdigställts och en utvärderingsborrning pågår. Ovanför Khufaireservoaren men också inom den geologiska Saiwan East strukturen är en stor tungoljeförekomst föremål för undersökningar.