Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Rapport För Perioden 1 Januari 2010 - 31 Mars 2010

08:57 / 12 May 2010 Tethys Oil Press release

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

  • Utmärkta resultat från borrhålen Farha South-3:-flödade 1 010 fat olja per dag vid flödestest med pump från Bariklagret i januari 2010
  • Utmärkta resultat från borrhålen Saiwan East-2:-2009 års oljefynd i Khufailagret med omfattande reservpotential testas nu åter med borrningen av Saiwan East-3 -uppmätt ett oljeförande bruttolager (gross column) om över 400 meter tung olja
  • 3D-seismika undersökningar:-genomfört en 400 kvadratkilometer stor 3D-seismikstudie över hela Saiwan Eaststrukturen på Block 4 -påbörjat en 740 kvadratkilometer stor 3D-seismikstudie över Farhatrenden på Block 3
  • Gaffney, Cline & Associates kontrakterad för att leverera en oberoende tredjeparts resurs/reservstudie av oljefynden på Farha South och Saiwan East
  • Tethys Oil har under första kvartalet 2010 mottagit intäkter om TSEK 42 142 före emissionskostnader från två private placements på 500 000 aktier genomförda i mars och från 1 144 451 tecknade optioner
  • Fram till den 31 mars 2010 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år
  • Resultatet för första kvartalet 2010 uppgick till TSEK -6 685 (TSEK 1 568 för motsvarande period föregående år)
  • Resultat per aktie SEK -0,24 (SEK 0,06) för det första kvartalet 2010
  • Likvida medel per den 31 mars 2010 uppgick till TSEK 3 305 (TSEK 13 620). Olje- och gasinvesteringar uppgick till TSEK 31 443 (TSEK 17 677) huvudsakligen hänförliga till Block 3 och 4 i Oman

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar. Tethys Oils kärnområde är Oman, där Tethys Oil till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Kära vänner och investerare,

Publiceringsdatum för en kvartalsrapport bestäms långt i förväg och överstämmer därmed nödvändigtvis inte med verksamhetsutvecklingen. Detta är särskilt fallet denna gång. Denna rapport ger en aktuell bild av bolagets finansiella ställning per den 31 mars 2010, men beträffande verksamheten inväntar vi med spänning resultat och i nuläget kan därför inte mycket nytt sägas.

Vi ser framför oss att kunna sätta Farha South-3 i produktion så snart som möjligt, förhoppningsvis redan denna sommar. Vi inväntar en resurs-/reservrapport från Gaffney Cline och vi väntar med spänning på nyheter från den pågående utvärderingsborrningen av Khufaiformationen, Saiwan East-3.

Tethys har knappast varit i ett mer spännande läge. Men för tillfället får ni nöja er med den finansiella informationen i denna rapport och fortsätta följa våra pressmeddelanden med nyheter om vår verksamhetsutveckling som vi hoppas kunna presentera inom kort.

Stockholm i maj 2010

Magnus Nordin Verkställande direktör

(För full rapport, inkl. tabeller, se bifogad fil)