Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Oman: Årets Arbetsprogram Intensifieras Fortsatt Fokus På Utvärdering Och Produktion

08:55 / 20 April 2010 Tethys Oil Press release

TETHYS OIL: OPERATIV UPPDATERING OMAN: ÅRETS ARBETSPROGRAM INTENSIFIERAS FORTSATT FOKUS PÅ UTVÄRDERING OCH PRODUKTION

Arbetsprogrammet 2010 för Block 3 och 4 onshore Oman intensifieras. Fokus ligger på att sätta Barik- och Lower Al Bashirformationerna på Farha South på Block 3 i produktion så snart som möjligt. Ett produktionsprogram utarbetas och utvärderas för närvarande. På Saiwan East på Block 4 kommer parallellt oljefyndet i Khufailagret att utvärderas med syfte att bedöma möjliga produktionsvolymer samt att uppgradera fyndighetens reservpotential.

"Vi är mycket nöjda över att Tethys nu är på mycket god väg att bli ett oljeproducerande bolag. Det produktionsprogram för reservoarerna på Farha South som nu utarbetas kommer att bli den första milstolpen. Vi ser också med stor entusiasm fram emot ytterligare utvärdering av Khufaireservoaren på East Saiwan. Reservpotentialen här är väsentligt större än den i Farah South så denna reservoar kan mycket väl ha de ingredienser som krävs för att kunna utvecklas till ett betydande produktionsprojekt," säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB.

Produktionen planeras initialt ske från borrhålet Farha South-3, vilket borrades förra året och producerade 1 010 fat olja per dag från Barikformationen. Ett horisontellt borrhål, Farha South-4, planeras för att öka produktionen. Tidpunkt och definitiv placering av denna borrning kommer att bestämmas när data från den nu pågående 3D-seismikstudien över Farhatrenden föreligger.

Utvärderingsarbetet på Saiwan Eaststrukturen på Block 4 kommer att intensifieras med ytterligare en prospekterings-/produktionsborrning. Detta nya borrhål, East Saiwan -3, kommer delvis att borras horisontellt och borrningen planeras att genomföras 1,2 kilometer från borrhålet East Saiwan-2, som påträffade den oljeförande Khufaireservoaren förra året. Bearbetningen och karteringen av den nya 3D-seismiska data som samlades in hösten 2009 pågår. Resultaten härifrån kommer vara vägledande i utvecklandet av Khufaireservoaren.

Tethys har 50 procents andel i Block 3 och 4. CC Energy Development S.A.L. har resterande 50 procent och är operatör.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

You can read the press release incl attachments here. This information was distributed by NG News - www.ngnews.se

Show as PDF