Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Årsstämma I Tethys Oil

11:13 / 21 April 2010 Tethys Oil Press release

TETHYS OIL: ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2010, kl. 15.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 maj 2010,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 14 maj 2010 kl. 16.00 per post på adress Tethys Oil AB, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, per fax 08 678 89 01, per telefon 08 679 49 90 eller per e-mail . Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/orga¬nisations¬¬nummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 12 maj 2010 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av minst en justeringsman. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anföranden av verkställande direktören och företagsledningen. 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk¬ningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut i fråga om an¬svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Presentation av förslag till styrelse och styrelseordförande samt arvodering av styrelse. 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 14. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna. 15. Presentation av förslag beträffande valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2011. 16. Beslut om valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2011. 17. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier. 18. Övriga frågor. 19. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 10) Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2009 inte lämnas.

Val av ordförande vid årsstämman, styrelseledamöter och styrelseordförande samt beslut om arvoden och nomineringsprocess inför årsstämman 2011 (punkterna 2, 12 - 16)

Vid tidpunkten för pressläggning av kallelsen föreligger inte förslag till beslut i ovanstående punkter. Förslag avses offentliggöras senare via pressmeddelande och bolagets hemsida.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 17)

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 4 948 923,67 kronor fördelat på 29 693 542 aktier. Varje aktie medför en (1) röst.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av antalet aktier. I den mån aktierna ges ut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Handlingar till stämman

Handlingar inför årsstämman kommer senast från och med den 5 maj 2010 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan), på bolagets hemsida www.tethysoil.com, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2010 TETHYS OIL AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

You can read the press release incl attachments here. This information was distributed by NG News - www.ngnews.se

Show as PDF