Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Oil Genomför Riktad Nyemission Om 5 Msek

11:06 / 23 March 2010 Tethys Oil Press release

Styrelsen i Tethys Oil AB har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 150 000 aktier till kursen 33,75 SEK per aktie, varigenom bolaget tillförs 5,06 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen kommer att genomföras med stöd av årsstämmans bemyndigande. I och med denna nyemission är detta bemyndigande fullt utnyttjat. De nya aktierna kommer att tecknas av en internationell institutionell investerare.

Nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget till 29 343 542, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 0,5 procent beräknat på nuvarande antalet aktier. Teckningskursen är i linje med Tethysaktiens stängningskurs igår.

Emissionslikviden kommer att användas som rörelsekapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF