Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: 3D-Seismikstudier I Oman Utökas

11:49 / 15 March 2010 Tethys Oil Press release

Insamlingen av 3D-seismik över East Saiwanstrukturen på Block 4 har slutförts. Bearbetning pågår och nya kartor kommer inom kort. Dessa kommer att ligga till grund för den kommande tredjepartsstudien avseende resurser och reserver som genomförs av Gaffney Cline och för lokalisering av kommande borrplatser. Datainsamling fortsätter nu på Farhatrenden på Block 3 för att i första hand ytterligare kartlägga den oljeförande Farha South-strukturens utbredning. Vidare kommer den att kartlägga utbredningen av Barikreservoaren längs hela Farhatrenden.

”Seismiktempot ökar i Oman. Att vi nu genomför en 3D-seismikstudie på Farhatrenden är ett resultat av de framgångsrika produktionstesterna i borrhålet Farha South-3. Det understryker potentialen hos både Block 3 och 4. Den databas av 3D-seismik vi nu bygger upp kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av båda blocken,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB.

Den utökade studien på Block 3 inleds runt borrhålet Farha South-3, men kommer i sin helhet att omfatta hela Farhatrenden, där ett antal strukturer liknande Farha South har upptäckts genom befintlig 2D seismik. Totalt kommer seismik att samlas in över ett 740 kvadratkilometer stort område. Insamlingen beräknas vara färdig i maj.

Den 400 kvadratkilometer stora 3D-seismikstudien på Block 4 har avslutats och bearbetning av informationen har inletts. Området kring borrhålet East Saiwan-2 har prioriterats. Där har bearbetningen slutförts och resultaten tolkas och karteras nu av operatören. Kinesiska BGP Oil and Gas Services är kontrakterat för insamlingen av seismik för båda studierna.

Borrningen av Farha South-3 genomfördes under förra året och flödade olja med en densitet om 40+ grader API från två lager, Barik och Lower Al Bashir. Bariklagret flödade 1 010 fat olja per dag vid ett produktionstest i januari 2010 med en nedsänkt elektrisk pump. På Block 4 flödade borrhålet East Saiwan-2 utan pump 280 fat olja med en densitet om 33 grader API från Khufailagret.

Tethys har 50 procents andel i Block 3 och 4. Consolidated Contractors Energy Development (Oman) Ltd har resterande 50 procent och är operatör.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF