Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Rapport För Perioden 1 Januari 2009 – 31 December 2009

08:53 / 16 February 2010 Tethys Oil Press release

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

  • Flera framgångsrika produktionstester bekräftar Tethys Omanprojekt
  • Omfattande lager tungolja verifierat, flödespotentialen ännu oklar
  • Tethys Oil har under helåret 2009 tillförts TSEK 70 687 före emissionskostnader från två riktade emissioner om 3 300 000 aktier genomförda i februari och juni 2009 samt genom att 768 186 teckningsoptioner utnyttjats
  • Fram till den 31 december 2009 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år
  • Resultat för helåret 2009 uppgick till TSEK - 42 503 (TSEK - 16 426 för motsvarande period föregående år) och TSEK 10 109 (TSEK - 12 666) för det fjärde kvartalet. Resultatet för helåret 2009 har i betydande utsträckning påverkats av valutakursförluster om TSEK 13 528 till följd av den svagare amerikanska dollarn. Huvuddelen av valutakursförlusterna utgörs av omräkningsdifferenser och är därför inte kassaflödespåverkande. Vidare har nedskrivningar om TSEK 15 872 påverkat resultatet för det första halvåret negativt, varav huvuddelen avser Marocko
  • Resultat per aktie SEK - 1,62 (SEK - 0,72) för helåret 2009 och SEK 0,36 (SEK - 0,53) för det fjärde kvartalet
  • Likvida medel per den 31 december 2009 uppgick till TSEK 13 620 (TSEK 29 886). Olje- och gasinvesteringar uppgick till TSEK 81 480 huvudsakligen hänförliga till Block 3 och 4 i Oman

 Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

(för full rapport med tabeller, se bif fil)

Show as PDF