Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Rapport För Perioden 1 Januari 2010 - 30 September 2010

09:39 / 12 November 2010 Tethys Oil Press release

TETHYS OIL: RAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 2010 - 30 SEPTEMBER 2010

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

(För komplett rapport, se bifogad fil)

• Resultatet för de första nio månaderna 2010 uppgick till TSEK 75 259 (TSEK -52 612 för motsvarande period föregående år) och TSEK 66 923 (TSEK -24 442) för tredje kvartalet. Utfarmning av 20 procentenheter av Block 3 och 4 medförde en reavinst om TSEK 103 236 under tredje kvartalet 2010, vilken ingår i resultatet. Därutöver har resultatet påverkats av valutakursförluster och administrationskostnader

• Resultat per aktie SEK 2,48 (SEK -2,04) för de första nio månaderna 2010 och SEK 2,07 (SEK -0,89) för tredje kvartalet

• Pilotproduktionssystem på Farha South färdigställt under tredje kvartalet. Pilotproduktion inledd initialt från Farha South-3 och senare också från Farha South-4

• Saiwan East-3 flödade 10 714 fat olja per dag vid produktionstest i juli

• Saiwan East-4 färdigborrad - flera oljeförande bergartslager påträffade i augusti

• Farha South-4 flödade 3 079 fat olja per dag vid produktionstest i oktober

• Oberoende tredjepartsstudie av oljetillgångarna på Block 3 och 4 påvisar betingade resurser om 42 miljoner fat konventionell olja

• Den 19 maj ingick Tethys ett utfarmningsavtal med Mitsui E & P Middle East B.V., ett dotterbolag till Mitsui & Co. Ltd., varigenom Mitsui förvärvade 20 procents andel av licensen som omfattar Block 3 och 4. Köpeskillingen uppgick till MUSD 20 kontant. Vidare har Mitsui förbundit sig att betala Tethys andel av investeringskostnader i Block 3 och 4 upp till MUSD 60 med start från och med 1 januari 2010

• Fram till den 30 september 2010 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år

• Under de första nio månaderna 2010 har Tethys Oil erhållit likvid om TSEK 90 974 före emissionskostnader från 3 955 398 utnyttjade teckningsoptioner och TSEK 15 820 före emissionskostnader från riktade emissioner om 500 000 aktier

• Likvida medel per den 30 september 2010 uppgick till TSEK 205 150 (TSEK 13 620). Olje- och gasinvesteringar uppgick till TSEK 4 323 (TSEK 73 612)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin Verkställande direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar. Tethys Oils kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med licensandelar i tre onshorelicenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Bolaget har andelar i licenser i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

You can read the press release incl attachments here. This information was distributed by NG News - www.ngnews.se

Show as PDF