Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Produktionstester På East Saiwan-2 Avslutade

13:17 / 18 January 2010 Tethys Oil Press release

Produktionstesterna av lagren med tung olja som påträffades vid borrningen av East Saiwan-2 på Block 4 onshore Oman har avslutats.

Målsättningen med testerna var att klarlägga oljans mobilitet, förmå den tunga oljan att flöda till ytan och därigenom kunna uppskatta möjliga produktionsnivåer från det drygt 400 meter brutto (gross column) tjocka tungoljelagret. Testerna har nu avslutats och resultaten så här långt är försiktigt positiva. Vätskeprover har tagits från tre av fyra testade zoner i borrhålet. Ytterligare analyser av dessa kommer nu att genomföras. Resultaten tyder dock på att eventuell produktion av tungoljan i East Saiwan kommer att kräva avancerad utvinningsteknik. Ingen utvinningsgrad kan fastställas med befintlig information.

“Tungoljan i East Saiwan är fortfarande ett intressant projekt i Tethys portfölj, men den kan med stor sannolikhet komma att kräva avsevärda framtida investeringar. Arbetet med tungoljan under 2010 kommer att fokusera på att kartlägga strukturen och få en bättre uppfattning om resursbasen, bland annat med hjälp av data från den pågående 3D-seismikstudien. Övergripande fokus under året kommer fortsatt att ligga på de fynd av vanlig olja som gjordes på Block 3 och 4 under 2009, och att sätta dessa fynd i produktion,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB.

Tethys har 50 procents andel i Block 3 och 4. Consolidated Contractors Energy Development (Oman) Ltd har resterande 50 procent och är operatör.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF