Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Höstens Arbetsprogram Onshore Oman Fastställt

11:04 / 28 September 2009 Tethys Oil Press release

Arbetsprogrammet för Block 3 och 4 onshore Oman under hösten 2009 har fastställts. Det dittills oidentifierade oljeförande lagret som upptäcktes i Barik-sandstenen på Block 3 tidigare i år kommer att produktionstestas genom borrstångstest. Borrstångstester kommer också att utföras på tungoljelagren på Block 4. En omfattande 3D-seismikstudie om 400 kvadratkilometer av lätt och tung olja på Saiwan East-strukturen på Block 4 kommer också att genomföras.

Farha South-3 borrningen på Block 3, som borrades under våren 2009, flödade 754 fat olja per dag från sandstenarna i Lower Al Bashir-formationen. Borresultaten påvisar också förekomst av flera tidigare oidentifierade oljeförande lager. Mest intressant av dessa är Barik-sandstenen, som är en av Omans bäst producerande reservoarer. Oljeindikationer liknande de i den djupare belägna sandstenen Lower Al Bashir uppmättes också i den ytligare belägna sandstenen Barik. Fahra South-3 kommer att återinträdas med en renoveringsrigg (s k workover rig), och produktionstester kommer att genomföras på sandstenslagren Lower Al Bashir och Barik.

När arbetet på Farha South-3 avslutats kommer riggen att flyttas till Block 4 för att testa zonerna med tung olja på Saiwan East. Saiwan East-2, som borrades i maj 2009, bekräftade förekomsten av tung olja. Ett sammanlagt oljeförande lager brutto (gross column) om över 400 meter tung olja uppmättes i reservoarerna Miqrat, Amin och Buah. Renoveringsriggen kommer att genomföra borrstångstester på alla tre zonerna med tung olja.

Vidare kommer en 3D-seismikstudie att genomföras över ett 400 kvadratkilometer stort område över Saiwan East-strukturen. Det huvudsakliga målet för studien är att kartlägga utbredningen av kalkstensreservoaren Khufai samt zonerna med tung olja. Khufai genomborrades vid borrningen av Saiwan East-2 och flödade 280 fat olja per dag vid test.

Tethys har 50 procents andel i Block 3 och 4. C C Energy Development (Oman) SAL har resterande 50 procent och är operatör. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF