Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Rapport För Perioden 1 Januari 2009 – 30 Juni 2009

09:09 / 20 August 2009 Tethys Oil Press release

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

  • Inledande utvärdering av Saiwan East-2 genomförd:-den övre målformationen med tung olja har bekräftats och sammanlagt drygt 400 meter oljeförande lager uppmätts-en djupare liggande zon med lättare olja har bekräftats vilken flödade 280 fat olja per dag vid test
  • Farha South-3 onshore Oman borrad med utmärkta resultat – flödade 754 fat olja per dag
  • Prospekteringsborrningen Tafejjart-1 onshore Marocko har avslutats på ett djup om 3 274 meter
  • Tethys Oil genomförde en private placement om 2 000 000 aktier under juni – emissionslikvid om MSEK 40 före emissionskostnader
  • Sedan 18 juni 2009 handlas aktierna i Tethys Oil på First North Premier
  • Fram till den 30 juni 2009 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år
  • Resultat för det första halvåret 2009 uppgick till TSEK – 28 172 (TSEK – 8 631 för motsvarande period föregående år) och TSEK – 29 740 (TSEK – 3 173) för det andra kvartalet. Resultatet för det första halvåret har i betydande utsträckning påverkats av valutakursförluster om TSEK – 6 370 till följd av den svagare amerikanska dollarn. Huvuddelen av valutakursförlusterna utgörs av omräkningsdifferenser och är därför inte kassaflödespåverkande. Vidare har nedskrivningar om TSEK 15 559 påverkat resultatet för det första halvåret negativt, varav huvuddelen avser Marocko
  • Resultat per aktie SEK – 1,13 (SEK – 0,40) för det första halvåret 2009 och SEK – 1,17 (SEK – 0,13) för det andra kvartalet
  • Likvida medel per den 30 juni 2009 uppgick till TSEK 29 249 (TSEK 29 886). Olje- och gasinvesteringar uppgick till TSEK 51 983 huvudsakligen hänförliga till Block 3 och 4 i Oman

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att huvudsakligen investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Marocko, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

Show as PDF