Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Prospekteringsborrningen Tafejjart-1 Onshore Marocko Avslutad

09:10 / 4 August 2009 Tethys Oil Press release

Prospekteringsborrningen Tafejjart-1 på Bouananelicensen onshore Marocko har avslutats efter att ha nått ett djup om 3 274 meter under marknivå.

Under borrningen erhölls indikationer på gas i det huvudsakliga borrmålet - sandsten från ordovisisk tid. Bergartsprover och mätningar (wireline log data) i borrhålet tyder dock på dålig reservoarkvalitet med låg porositet. Den preliminära tolkningen av informationen från borrhålet pekar därför på att mängden utvinningsbar gas vid denna plats inte är kommersiell. Borrhållet har nu förslutits. Operatör för borrningen har varit Dana Petroleum.

Dana Petroleum (E&P) Limited har 50 procents andel i licensen och är operatör. ONHYM har 25 procents andel och Eastern Petroleum (Cyprus) Limited samt Tethys Oil AB har vardera 12,5 procents andel. Tethys har ett kostnadsåtagande i licensen om 16,66 procent av investeringar utöver MUSD 12.

”Vi kom nästan ända fram med denna ”wildcat”-borrning. Flera av de nödvändiga kriterierna för en framgångsrik prospekteringsborrning uppfylldes. Med bättre porositet i reservoaren hade borrningen blivit en stor framgång. Tethys ämnar dock nu lämna licensen för att istället fokusera ytterligare på bolagets projekt i Oman”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF