Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Oil Genomför Riktad Nyemission Om 40 Msek

09:00 / 29 May 2009 Tethys Oil Press release

Styrelsen i Tethys Oil AB har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 2 000 000 aktier till kursen 20 SEK per aktie, varigenom bolaget tillförs 40 MSEK. Nyemissionen kommer att genomföras med stöd av årsstämmans bemyndigande. De nya aktierna kommer att tecknas av nya investerare och befintliga aktieägare.

Nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget till 27 280 086, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 7,9 procent beräknat på nuvarande antalet aktier. Teckningskursen är i linje med Tethys rådande börskurs.

Emissionslikviden kommer att användas som rörelsekapital. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF