Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Rapport För Perioden 1 Januari 2009 – 31 Mars 2009

13:29 / 20 May 2009 Tethys Oil Press release

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

  • Farha South-3 onshore Oman borrad med utmärkta resultat – flödade 754 fat olja per dag
  • Saiwan East-2 onshore Oman borrad till slutgiltigt djup – pågående mätningar (logging) indikerar preliminärt oljeförande zoner både i övre och under delen av borrhålet
  • Prospekteringsborrningen Tafejjart-1 onshore Marocko inledd
  • Tethys Oil genomförde en private placement om 1 300 000 aktier under februari – emissionslikvid om MSEK 13 före emissionskostnader
  • Resultat för det första kvartalet 2009 uppgick till TSEK 1 568 (TSEK – 5 458 för motsvarande period föregående år). Resultatet för det första kvartalet har i betydande utsträckning påverkats av valutakursvinster om TSEK 6 008 till följd av den starkare amerikanska dollarn. Huvuddelen av valutakursförlusterna utgörs av omräkningsdifferenser och är därför inte kassaflödespåverkande. Vidare har nedskrivningar om TSEK 1 364 påverkat resultatet för det första kvartalet negativt
  • Resultat per aktie SEK 0,06 (SEK – 0,28) för det första kvartalet 2009
  • Likvida medel per den 31 mars 2009 uppgick till TSEK 23 080 (TSEK 29 886). Olje- och gasinvesteringar uppgick till TSEK 17 677 huvudsakligen hänförliga till Block 3 och 4 i Oman
  • Fram till den 31 mars 2009 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF