Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Förslag Att Framläggas Vid Årsstämman

11:46 / 7 May 2009 Tethys Oil Press release

Aktieägare som tillsammans företräder cirka 30 procent av samtliga röster i bolaget har underrättat bolaget att de vid årsstämman den 20 maj 2009 kommer att framlägga och stödja följande förslag.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande, Omval av John Hoey, Vincent Hamilton, Magnus Nordin, Håkan Ehrenblad, Jan Risberg och Jonas Lindvall.

Vincent Hamilton föreslås bli omvald till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode och arvode till revisorerna Ett totalt styrelsearvode om 300.000 kronor att fördelas med ett belopp om 100.000 kronor till var och en av Håkan Ehrenblad, Jan Risberg och John Hoey.

Därutöver föreslås ordföranden i var och en av styrelsens två kommittéer erhålla 25.000 kronor, totalt 50.000 kronor.

Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Nomineringsprocessen inför årsstämman 2010 Jan Risberg, som är oberoende styrelseledamot och inte operativt verksam i bolaget, skall bjuda in fyra av bolagets största aktieägare att bilda en valberedning. Valberedningens medlemmar skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010.

Valberedningen skall förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2010: (i) förslag till val av ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete, (v) förslag till revisorsarvode samt (vi) förslag till principer för nomineringsprocessen inför 2011 års årsstämma. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts skall ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF