Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Årsstämma I Tethys Oil

08:49 / 22 May 2009 Tethys Oil Press release

Årsstämma i Tethys Oil AB hölls i Stockholm den 20 maj 2009.

Årsredovisning och ansvarsfrihet Resultaträkning och balansräkning för bolaget respektive koncernen fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.   Beslut om disposition av bolagets resultat Årsstämman beslutade att disponibla vinstmedel om 111,967 TSEK, inklusive årets förlust för 2008 om 12.389 TSEK, skulle överföras i ny räkning och att ingen utdelning skulle lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisorer och beslut om arvoden Till styrelse valdes Vincent Hamilton, John Hoey, Magnus Nordin, Jan Risberg, Håkan Ehrenblad och Jonas Lindvall (samtliga omval).

Vincent Hamilton omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om ett totalt styrelsearvode om 350 000 kronor att fördelas med ett belopp om 100 000 kronor till var och en av Håkan Ehrenblad, Jan Risberg och John Hoey. Därutöver skall ordföranden i var och en av styrelsens två kommittéer erhålla 25 000 kronor, totalt 50 000 kronor.

PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor med auktoriserade revisorn Klas Brand som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 2 500 000. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet motsvarar ökningen av aktiekapitalet en utspädningseffekt på cirka 10 procent. I den mån aktierna ges ut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Nomineringsprocessen inför årsstämman 2010 Årsstämman beslutade att utse Jan Risberg, som är en oberoende styrelseledamot och inte operativt verksam i bolaget, att bjuda in fyra av bolagets största aktieägare att bilda en valberedning. Valberedningens medlemmar skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010.

Valberedningen skall förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2010: (i) förslag till val av ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete, (v) förslag till revisorsarvode samt (vi) förslag till principer för nomineringsprocessen inför 2011 års årsstämma. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts skall ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF