Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Årsstämma I Tethys Oil

13:14 / 20 April 2009 Tethys Oil Press release

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2009, kl. 15.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm.

Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 maj 2009,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 14 maj 2009 kl. 16.00 per post på adress Tethys Oil AB, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, per fax 08 678 89 01, per telefon 08 679 49 90 eller per e-mail . Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 14 maj 2009 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av minst en justeringsman. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anföranden av verkställande direktören och företagsledningen. 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Presentation av förslag till styrelse och styrelseordförande samt arvodering av styrelse. 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 14. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna. 15. Presentation av förslag beträffande valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2010. 16. Beslut om valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2010. 17. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier. 18. Övriga frågor. 19. Stämmans avslutande. Förslag till beslut Disposition av bolagets resultat (punkt 10) Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2008 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt beslut om arvoden (punkt 12 - 14) Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande föreligger inte något förslag till styrelse och inte heller något förslag till arvodering av styrelsen. Förslag i dessa avseenden avses offentliggöras via pressmeddelande och på bolagets hemsida senast den 6 maj 2009.

Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2010 (punkt 15 - 16) Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande föreligger inte något förslag till valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2010. Förslag i dessa avseenden avses offentliggöras via pressmeddelande och på bolagets hemsida senast den 6 maj 2009.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 17) Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 4 213 347,67 kronor fördelat på 25 280 086 aktier. Varje aktie medför en röst.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 2 600 000. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet motsvarar ökningen av aktiekapitalet en utspädningseffekt på cirka 10 procent. I den mån aktierna ges ut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Handlingar till stämman Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 17 och övriga handlingar inför årsstämman kommer senast från och med den 6 maj 2009 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan), på bolagets hemsida www.tethysoil.com, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2009 TETHYS OIL AB (publ) Styrelsen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att huvudsakligen investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF