Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Riktad Nyemission Tillför Tethys Oil 13 Msek

08:47 / 17 February 2009 Tethys Oil Press release

Styrelsen i Tethys Oil AB har beslutat emittera 1 300 000 aktier till kurs 10 SEK genom en riktad nyemission till drygt tio svenska och internationella placerare. Emissionen sker enligt bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2008. Den riktade nyemissionen är fulltecknad och kommer att tillföra Tethys en sammanlagd emissionslikvid om 13 MSEK före emissionskostnader.

Tethys emitterar 1 300 000 aktier, motsvarande omkring 5,4 procent av antalet utestående aktier före emissionen. Antalet aktier kommer efter nyemissionen att uppgå till 25 280 086. Emissionen sker till en teckningskurs per aktie om 10 SEK och innebär en ökning av bolagets aktiekapital med 216 667 SEK till 4 213 348 SEK. Teckningskursen är i linje med Tethys rådande börskurs.

Emissionslikviden kommer att användas i det pågående arbetsprogrammet i Tethys kärnområde onshore Oman. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att huvudsakligen investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF