Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Rapport För Perioden 1 Januari 2008 – 31 December 2008

08:50 / 19 February 2009 Tethys Oil Press release

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

  • Borrningen av Farha South-3 på Block 3 i Oman inledd i februari 2009
  • Bearbetningen av ny 3D-seismik över Block 15 i Oman har slutförts
  • Tethys ökar fokus på bolagets kärnområde Oman
  • Tethys Oil tillförs MSEK 13 genom riktad nyemission i februari 2009
  • Fram till den 31 december 2008 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år
  • Resultat för helåret 2008 uppgick till TSEK – 16 426 (TSEK – 24 721 för motsvarande period föregående år) och TSEK – 12 666 (TSEK – 2 340) för det fjärde kvartalet. Helårsresultatet har i betydande utsträckning påverkats av nedskrivningar av olje- och gastillgångar om TSEK 21 088 och valutakursvinster om TSEK 13 704 till följd av den starkare amerikanska dollarn
  • Resultat per aktie uppgick till SEK – 0,72 (SEK – 1,41) för helåret 2008 och SEK – 0,53 (SEK – 0,13) för det fjärde kvartalet
  • Likvida medel per den 31 december 2008 uppgick till TSEK 29 886 (TSEK 12 252)

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att huvudsakligen investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

(För fullständig rapport se bifogad fil)

Stockholm, 19 februari 2009

Tethys Oil AB (publ) Org. No. 556615-8266

Magnus Nordin Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF