Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Produktionstester Inleds På East Saiwan-2

09:09 / 9 December 2009 Tethys Oil Press release

Flytten av renoveringsriggen MB 49 från borrplatsen Farha South-3 till borrplatsen East Saiwan-2 på Block 4 onshore Oman är avlutad och arbetet med att testa de lager av tung olja som påträffades vid borrningen av East Saiwan-2 kommer att inledas omgående. Borrningen av East Saiwan-2, som färdigställdes i juni i år, påträffade tungoljelager med en tjocklek om drygt 400 meter brutto (gross column) i tre olika sand- och kalkstenslager. De tester som nu inleds syftar till att förmå den tunga oljan att flöda till ytan och att därigenom kunna uppskatta möjliga produktionsnivåer.

Arbetet med testerna beräknas pågå under tre till fyra veckor.

Tethys har 50 procents andel i Block 3 och 4. Consolidated Contractors Energy Development (Oman) Ltd har resterande 50 procent och är operatör.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF