Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Rapport För Perioden 1 Januari 2009 - 30 September 2009

08:55 / 13 November 2009 Tethys Oil Press release

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

  • Hösten arbetsprogram onshore Oman fastställt:-Produktionstester av den potentiellt oljeförande Barikreservoaren på Block 3-Ytterligare tester på Lower Al Bashir-formationen, vilken flödade 754 fat olja per dag vid test i april-Produktionstester av zonerna med tung olja som påträffades vid borrningen Saiwan East-2 på Block 4-Omfattande 3D-seismikstudie över Saiwan East-strukturen på Block 4
  • Tethys Oil har tillförts TSEK 13 616 genom att 592 000 teckningsoptioner utnyttjats. Likvid erhölls i oktober 2009
  • Fram till den 30 september 2009 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år
  • Resultat för de första nio månaderna 2009 uppgick till TSEK – 52 612 (TSEK – 3 759 för motsvarande period föregående år) och TSEK – 24 442 (TSEK 4 872) för det tredje kvartalet. Resultatet för de första nio månaderna har i betydande utsträckning påverkats av valutakursförluster om TSEK – 27 143 till följd av den svagare amerikanska dollarn. Huvuddelen av valutakursförlusterna utgörs av omräkningsdifferenser och är därför inte kassaflödespåverkande. Vidare har nedskrivningar om TSEK 15 778 påverkat resultatet för det första halvåret negativt, varav huvuddelen avser Marocko
  • Resultat per aktie SEK – 2,04 (SEK – 0,17) för det första nio månaderna 2009 och SEK – 0,89 (SEK 0,20) för det tredje kvartalet
  • Likvida medel per den 30 september 2009 uppgick till TSEK 13 864 (TSEK 29 886). Likvid om TSEK 13 616 från utnyttjande av teckningsrätter enligt ovan erhölls efter rapportperioden och ingår inte i likvida medel per rapportdatum. Olje- och gasinvesteringar uppgick till TSEK 73 612 huvudsakligen hänförliga till Block 3 och 4 i Oman

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

Show as PDF