Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Produktionstester Av Oljefynd I Oman Påbörjas

08:44 / 13 November 2009 Tethys Oil Press release

Partnergruppen, CCED (Oman) Ltd (operatör) och Tethys Oil AB, har kontrakterat MB Petroleum LLC för att tillhandahålla den 450 hästkrafter starka renoveringsriggen MB 49 (s k workover rig) för produktionstester på Block 3 och 4 onshore Oman. Mobiliseringen av riggen på Block 3 pågår, och testarbetet kommer inledas under de kommande dagarna. Sandstenen Barik, som vid borrningen uppvisade utmärkta oljeindikationer men inte fullt ut utvärderades, kommer nu att produktionstestas.

Farha South-3 borrningen på Block 3 under första kvartalet 2009, genomfördes för att utvärdera den oljeförande Farha South-strukturen. Vid test flödade 754 fat olja per dag från sandstenarna i Lower Al Bashir-formationen. Huvudsyftet för de nu förestående produktionstesterna är att utvärdera produktiviteten i den potentiellt oljeförande Barik-reservoaren, vilken är belägen ovanför Lower Al Bashir. Sandstenen Barik uppvisade utmärkta oljeindikationer vid borrningen, men varken produktionstester eller loggning genomfördes i samband med borrningen. Ytterligare tester kommer även att genomföras på Lower Al Bashir-formationen.

Baserat på data från tidigare operatörer uppskattas Lower Al Bashir-formationen kunna innehålla mellan 8 och 10 miljoner fat utvinningsbar olja. Data erhållna vid borrningen tyder på att Barik-formationen är väsentligt tjockare än Lower Al Bashir-formationen. Framgångsrika produktionstester av Barik-sandstenen kommer därför att kunna ha stor betydelse för reservpotentialen för hela Farha South-strukturen.

När arbetet på Farha South-3 avslutats, kommer riggen att flyttas till Block 4 för att testa zonerna med tung olja som påträffades vid borrningen av Saiwan East-2 under maj och juni 2009.

Tethys har 50 procents andel i Block 3 och 4. Consolidated Contractors Energy Development (Oman) Ltd har resterande 50 procent och är operatör. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF