Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Kartlägger Oljefynden På Saiwan East Med 3D-Seismik

10:53 / 21 October 2009 Tethys Oil Press release

Partnergruppen på Block 4 onshore Oman, CCED (Oman) Ltd (operatör) och Tethys Oil AB, har kontrakterat kinesiska BGP Oil and Gas Services för att genomföra insamling av 400 kvadratkilometer tredimensionell seismisk data över hela Saiwan East-strukturen. Mobilisering av personal och utrustning pågår och arbetet beräknas inledas inom två veckor. Syftet med studien är att ytterligare kartlägga de reservoarer med lätt och tung olja som påträffades vid borrning tidigare i år. Insamling av seismiska data beräknas pågå i 90 dagar.

Saiwan East-2, som borrades i maj 2009, påträffade oljeförande lager med en sammanlagd tjocklek om mer än 400 meter (gross column) tung olja. Vid samma borrning påträffades och testades det djupare liggande kalkstenslagret Khufai, vilket flödade 280 fat lätt olja per dag.

“Vi är mycket glada över att samma entreprenör som samlade in den högkvalitativa 3D-seismikdatan över Tethys Block 15 åter har anlitats. 3D-seismik är ett viktigt verktyg för att öka förståelsen av Saiwan East-området och bättre kunna beräkna geologiska reserver (resources) samt att utvärdera utbyggnadspotentialen för oljefynden på Saiwan East”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB.

Tethys har 50 procents andel i Block 3 och 4. Consolidated Contractors Energy Development (Oman) Ltd har resterande 50 procent och är operatör. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF