Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Nya Seismiska Kartor Över Block 15 I Oman Kommer Vägleda Tethys Under 2009

13:10 / 8 January 2009 Tethys Oil Press release

Bearbetningen av den nya 3D-seismik som insamlades under augusti och september 2008 har slutförts. Datan är av mycket god kvalitet. De nya seismiska kartor som nu håller på att framtas är de första tredimensionella (3D) kartorna över Jebel Aswad-strukturen och kommer att bidra med mycket värdefull information inför den framtida utbyggnaden av Jebel Aswadfältet.

Sammanlagt har detaljerade 3D-data insamlats över en 285 km2 stor yta som täcker hela den kolväteförande Jebel Aswad-strukturen. Tidigare seismik över Jebel Aswad är tvådimensionell med relativt låg upplösning och med sparsam täckning över delar av strukturen. Den nya seismiken täcker hela strukturen i rutnät om 15 gånger 15 meter.

”Vi är mycket nöjda med att bearbetningen visat att den nya 3D-seismiken håller ypperlig kvalitet. Vi kan nu se fram emot nya seismiska kartor med mer och bättre information om Jebel Aswad-strukturen än vi vågat hoppas på. Med de nya kartorna kommer vi att kunna få säkrare reservuppskattningar och viktig kunskap inför utformningen av arbetsprogrammet för att återinträda och slutföra testningen av borrhållet JAS-2. Kartorna kommer också ge oss avgörande information för att kunna välja en optimal borrplats för den planerade JAS-3-borrningen, vilken syftar till att ytterligare utvärdera och avgränsa Jebel Aswad-strukturen,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB.

Tethys är operatör för Block 15 onshore Oman med en andel om 40 procent. JAS-1 på Jebel Aswad-strukturen testades i juni 2007 med uppmätta flöden om sammanlagt 2 626 fat oljeekvivalenter per dag av naturgas och kondensat (lättolja). Odin Energi AS är partner med en andel om 60 procent. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att huvudsakligen investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF