Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Test Av Borrningen Jas-2 Uppskjutet

08:47 / 15 September 2008 Tethys Oil Press release

Testprogrammet på borrhålet Jebel Aswad 2 (JAS-2) på Block 15 onshore Oman har uppskjutits. Efter att ha nått ett djup om 4 018 meter, inklusive en nästan kilometerlång horisontell sektion, slutfördes borrningen den 18 augusti. Vid borrning av den horisontella sektionen erhölls goda kolväteindikationer, vilket bekräftades av de loggar (mätningar) som genomfördes under borrarbetet. Efter att borrningen avslutats och riggen monterats ned inleddes testprogrammet den 5 september.

Den information som inledningsvis erhållits tyder på att en vattenförande förkastning genomborrats vid 3 953 meter, mycket nära slutet på borrhålet. Tre försök att försegla denna förkastning med hjälp av packningar (tubing packers) gjordes, dock utan framgång. Inga kolväten producerades under testet. En borrigg kommer att behövas för att kunna blockera den vattenproducerande förkastningen och slutföra hålet för produktion.

”Vi är naturligtvis inte nöjda med att vi inte nu lyckats slutföra testerna av JAS-2. Trycket i hålet kunde inte sänkas tillräckligt för att flödestesta de enligt loggarna kolväteförande sektionerna, utan att vatten ifrån förkastningen i slutet av borrhålet sögs in. Vi måste nu ta in en borrigg för att reparera hålet innan vi kan slutföra testerna och förhoppningsvis sätta hålet i produktion. Det uppskjutna testet av JAS-2 kommer därför att försena utbyggnaden av Jebel Aswadfältet. En positiv nyhet i sammanhanget är att den pågående insamlingen av 3D-seismik från Jebel Aswadstrukturen hittills har gett data av mycket god kvalitet. Vi har slutfört omkring hälften av den planerade seismikinsamlingen”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB.

Tethys är operatör för Block 15 med en andel om 40 procent. Odin Energi AS är partner med en andel om 60 procent. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att huvudsakligen investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF