Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Rapport För Perioden 1 Januari 2008 – 30 Juni 2008

10:39 / 21 August 2008 Tethys Oil Press release

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

  • JAS-2-borrningen avslutad med 927 meter horisontell sektion i Oman Block 15
  • 3D-seismikinsamling påbörjad på Block 15 Oman
  • Borrigg kontrakterad för marockansk prospekteringsborrning i Marocko
  • Borrplats konstruerad för prospekteringsborrning i Turkiet
  • Små kvantiteter gas från prospekteringsborrning i Frankrike
  • Fram till den 30 juni 2008 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år
  • Resultat för det första halvåret 2008 uppgick till TSEK – 8 631 (TSEK – 18 626 för motsvarande period föregående år) och TSEK – 3 173 (TSEK – 14 165) för det andra kvartalet. Resultatet för det första halvåret har i betydande utsträckning påverkats av valutakursförluster om TSEK – 2 452 till följd av den svagare amerikanska dollarn. Huvuddelen av valutakursförlusterna utgörs av omräkningsdifferenser och är därför inte kassaflödespåverkande
  • Resultat per aktie uppgick till SEK – 0,40 (SEK – 1,08) för det första halvåret 2008 och SEK – 0,13 (SEK – 0,82) för det andra kvartalet
  • I en riktad emission som genomfördes under första och andra kvartalet tillfördes Tethys Oil TSEK 91 200 före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till TSEK 4 964. Likvida medel per den 30 juni 2008 uppgick till TSEK 92 814 (TSEK 12 252)

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4992;

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att huvudsakligen investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

(För fullständig rapport se bifogad fil)

Show as PDF