Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Deltar I Fransk Produktionstest

13:59 / 10 July 2008 Tethys Oil Press release

Förberedelserna för att genomföra produktionstest av det potentiellt gasförande borrhålet PLM-2 på Attilalicensen onshore östra Frankrike har inletts. PLM-2 borrades i oktober förra året och mätningar i hålet indikerade att det finns ett gasförande lager med en tjocklek om sammanlagt 10,5 meter netto. Borrhålets kommersiella potential kommer att utvärderas genom omfattande tester, vilka planeras att inledas under nästa vecka.

PLM-2 har återinträtts och färdigställs nu för produktion med hjälp av riggentreprenören COFOR, samma bolag som ursprungligen borrade PLM-2 i oktober. Produktionstesterna av PLM-2 planeras att inledas under nästa vecka med utrustning från Schlumberger. Det fullständiga testprogrammet kan komma att pågå under tre veckor.

Under borrningen av PLM-2 påträffades gas i triasformationen. Hålet loggades varvid en 80 meters gasförande zon identifierades. I denna zon, huvudsakligen bestående av kalksten, har sammanlagt 10,5 meter netto gasförande lager identifierats.

Attilalicensen ligger i den olje- och gasproducerande Parissedimentbassängen omkring 250 kilometer öster om Paris. Tethys har 40 procents andel i licensen och är partner med det privata franska bolaget Galli Coz S.A., som har resterande 60 procent och är operatör. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att huvudsakligen investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4992;

Show as PDF