Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Oman

10:11 / 31 July 2008 Tethys Oil Press release

  • Omfattande seismikprogram inleds på Block 15
  • Första del av borrning JAS-2 avslutad och loggad – bekräftar reservoarens utbredning. Horisontalborrning inleds inom kort.

Tethys inleder insamling av 3D-seismik över JAS -strukturen Tethys Oil har erhållit tillstånd att inleda insamling av 3D-seismik över Jebel Aswad-strukturen (JAS) på Block 15 onshore Oman. BGP Oil and Gas Services har kontrakterats för arbetet och mobilisering av personal och utrustning har inletts. Studien omfattar hela strukturen och sammanlagt 285 kvadratkilometer seismik planeras att insamlas. Syftet med studien är att ytterligare kartlägga JAS-strukturen, vilket behövs för att bättre kunna uppskatta kolvätereserver samt optimera placering av framtida borrplatser. Seismikinsamlingen beräknas pågå under sex veckor.

Vertikala borrningen av JAS-2 avslutad och loggad – horisontella borrningen inleds inom kort Borrningen av Jebel Aswad-2 (JAS-2) inleddes i början av juni. Den vertikala delen av JAS-2 är färdigborrad och elektriskt loggad. Loggarna bekräftar närvaro av kolväten i reservoarlagren Natih A och Natih C. För närvarande pågår förberedelserna för att borra en horisontell sektion från JAS-2 in i den övre Natih A-reservoaren.

”Huvudreservoaren Natih A kom in något högre än i JAS-1 vilket bekräftar reservoarens utbredning åt sydost. Loggar påvisar också goda kolväteförekomster i Natih C, något vi haft anledning att förvänta oss men tidigare indikationer har varit ofullständiga”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB.

Tethys är operatör för Block 15 med en andel om 40 procent, och genomför nu ett utvärderings-/utbyggnadsprogram på Jebel Aswadstrukturen. Vid testning av JAS-1 i juni 2007 uppmättes flöden om sammanlagt 2 626 fat oljeekvivalenter per dag (11,03 miljoner kubikfot naturgas per dag och 793 fat kondensat (lättolja) med en densitet om 57 grader API per dag). Odin Energi AS är partner med en andel om 60 procent. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att huvudsakligen investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF