Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Rapport För Perioden 1 Januari 2008 – 31 Mars 2008

15:30 / 8 May 2008 Tethys Oil Press release

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

  • Preliminär reservstudie indikerar större volymer kondensat
  • Borrigg kontrakterad för en andra borrning på Block 15 i Oman
  • Tethys tillförs MSEK 91.2 före emissionskostnad genom en riktad nyemission
  • Split 3:1 genomförd under första kvartalet
  • Företrädesemission av teckningsoptioner
  • Fram till den 31 mars 2008 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år
  • Resultat för det första kvartalet 2008 uppgick till TSEK – 5 458 (TSEK – 4 461 för motsvarande period föregående år). Resultatet för det första kvartalet har i betydande utsträckning påverkats av valutakursförluster om TSEK – 2 722 till följd av den svagare amerikanska dollarn. Huvuddelen av valutakursförlusterna utgörs av omräkningsdifferenser och är därför inte kassaflödespåverkande. Vidare har nedskrivningar om TSEK 100 påverkat resultatet för det första kvartalet negativt
  • Resultat per aktie SEK – 0,28 (SEK – 0,26) för det första kvartalet 2008
  • Likvida medel per den 31 mars 2008 uppgick till TSEK 83 810 (TSEK 12 252). Kvarvarande utestående fordringar från den riktade nyemissionen per 31 mars 2008 uppgår till TSEK 23 845. Olje- och gasinvesteringar uppgick till TSEK 8 242

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

VERKSAMHET

Översikt Tethys Oil har intresseandelar i licenser i Oman, Marocko, Spanien, Turkiet, Frankrike och Sverige.

(För tabell se bifogad fil.)

Oman Block 15 I slutet av 2007 och under första kvartalet 2008 utfördes ytterligare tester av Jebel Aswad onshore Oman. Ett omfattande testprogram med flödesanalyser och insamling av gas- och oljeprover har utförts i borrhålet. Sammanlagt har 13 prover tagits vid ytan och 4 nere i reservoaren. Omkring 240 liter kondensat har insamlats och analyserats. Mätningar av trycket genomfördes genom att instrument placerades i botten av reservoaren, vilket var klart i januari 2008.

Baserat på resultaten från de ytterligare testerna gjorde Helix RDS (UK) Ltd. en uppdaterad studie (fast fortfarande med volymdata från Tethys) av de geologiska reserverna (resources) i Natih A-reservoaren. Den nya Helixstudien visar på en större mängd kondensat (lättolja) i förhållande till naturgas, vilket ger en högre uppskattning av andelen utvinningsbara geologiska kondensatreserver ur reservoaren. Enligt mellanscenariot bedöms Tethys andel av kondensaten nu uppgå till 3,5 miljoner fat, vilket är nästan 34 procent mer än tidigare uppskattade 2,6 miljoner fat.

I mars skrev också Tethys ett kontrakt rörande en borrigg med Oilex plc enligt vilket Tethys får tillgång till riggen Abraj 204 under upp till 3 månader. Mobiliseringen av riggen förväntas inledas under andra halvan av maj 2008. Riggen kommer att användas för att borra Jebel Aswad-2 (JAS-2), som skall borras omkring 1,2 kilometer från första borrningen Jebel Aswad-1. Borrarbetet beräknas ta 65 dagar inklusive tester. Målet för JAS-2 är den kolväteproducerande Natih A-reservoaren på strukturens sydöstra ände. Två horisontella dräneringshål planeras att borras i Natih A med målsättning att genomborra sprickzoner med hög permeabilitet. En ny borrplats och en påfartsväg om 1,6 kilometer håller redan på att färdigställas. Detta arbete utförs av ingenjörsföretaget Al-Ez.

Arbetet med den preliminära utbyggnadsplanen för fältet fortsätter. Produktion från Block 15 planeras inledas i juli 2009. Ingenjörsbolaget WS Atkins har kontrakterats för att designa fältets processanläggningar. Bolaget Al Safa har kontrakterats för att genomföra miljökonsekvensstudier. En 3D-seismikinstudie planeras att genomföras på Jebel Aswadstrukturen. Offerter har mottagits och insamlingen beräknas kunna inledas i juli.

Block 3 och 4 Under det sista kvartalet 2007 skedde en väsentlig utökning av Tethys Oils verksamhet i Oman i och med att förvärvet av licensandelarna i Block 3 och 4 slutfördes. Tethys andelar uppgår till 50 procent. Consolidated Contractors är operatör för Block 3 och 4 och har resterande 50 procent. Sammanlagt 27 borrningar har utförts på licenserna, varav 18 har påträffat olja. På Block 3 finns oljefyndet South Farha som uppskattas innehålla 9 miljoner fat utvinningsbar olja i tunna sandstenslager i en reservoar som regionalt är i produktion. Ett stort antal potentiellt oljeförande geologiska strukturer har kartlagts inom licenserna.

Under första kvartalet 2008 har samarbetet med operatören fördjupats och arbetsplaner för licenserna har upprättats.

Frankrike Under september och oktober 2007 genomfördes Tethys första prospekteringsborrning på Attilalicensen i Frankrike. Under borrningen av Pierre Maubeuge 2 påträffades gas i triasformationen. Hålet har sedan loggats varvid en 80 meters gasförande zon identifierades. I denna zon, huvudsakligen bestående av kalksten, har sammanlagt 10,5 meter netto gasförande lager identifierats.

I väntan på att hålet produktionstestas, vilket operatören beräknar kan ske i sommar, har ytterligare fältarbeten genomförts under första kvartalet 2008. För att öka kunskapen om övriga potentiellt gasförande strukturer inom licensen har en geokemisk markstudie utförts samt en flygstudie av temperaturskillnader.

Marocko Tethys har 12,5 procents andel i Bouananelicensen utan kostnadsåtagande. Operatören Dana Petroleum kommer att svara för Tethys kostnader avseende licensen upp till MUSD 5 för seismikarbete och upp till MUSD 7 för prospekteringsborrning. Dana undersöker just nu tillgången på lämplig borrigg. En prospekteringsborrning kan komma att utföras i slutet av 2008 eller i början av 2009.

Turkiet Trakien Processering och tolkning av tidigare insamlad seismik har slutförts under första kvartalet. Studierna gjordes i syfte att upptäcka amplitudavvikelser som skulle kunna indikera förekomst av naturgas. Studien har mycket väl kartlagt strukturen, men strukturen är mindre än förväntat. Tethys utvärderar nu de möjliga alternativen baserat på seismiken och kostnaden för en prospekteringsborrning. Borrning kan komma att ske under andra halvan av 2008.

Ispandika Säkerheten i området har försämrats, och inget arbete på marken har genomförts sedan första kvartalet 2007.

Spanien Sedanoprojektet Enligt en överenskommelse som slutits med den nya operatören för prospekteringslicenserna i Sedanoprojektet, minskas Tethys andel av projektet till 15 procent så kallad ”carried interest”. Det innebär att Tethys andel om 15 procent är utan kostnadsåtaganden vad avser licensavgifter, tekniska studier, och renovering av befintliga borrhål. Dock inkluderar denna överenskommelse inte insamling av seismik eller borrningar. Om beslut tas att genomföra en borrning, så kan Tethys välja mellan att betala 15 procent av kostnaderna eller lämna licensen.

Camerosprojektet Camerosprojektet, beläget i Ebrobassängen i norra Spanien, är framför allt intressant på grund av en stor väldefinierad geologisk struktur, som möjligen är gasförande. En miljökonsekvensstudie har genomförts, vilken nu har lämnats in till myndigheterna. En prospekteringsborrning planeras genomföras så snart alla nödvändiga tillstånd erhållits.

Sverige Gotland I december 2007 beviljade Bergmästaren Tethys undersökningstillstånd att söka olja och gasformiga kolväten på Gotland. Tillståndet benämnt Gotland Större omfattar ett område om knappt 540 kvadratkilometer på den norra delen av ön. Olja har tidigare producerats på Gotland och denna del av ön uppfyller de nödvändiga geologiska betingelserna för att olja skall kunna påträffas.

Under 2008 har Tethys genomfört en studie av befintlig information, och en databas har upprättats. Information från denna databas har genomgått en första topografisk tolkning som syftade till att lokalisera utbredningen av revstrukturer inom licensområdet. Resultatet är än så länge uppmuntrande, och för att yttrligare förbättra upplösningen har ny information insamlats genom sattelitradar. Tolkning av denna information pågår. Om ytterligare högre upplösning behövs, så kan en topografisk studie komma att genomföras genom flygningar över Gotland i sommar.

Potentiella licensområden - Lettland Tethys har en option att förvärva 11 procents intresseandel i produktionslicensen Dunalka onshore Lettland. Licensen utvärderas fortfarande och optionen som omfattar licensen är förlängd fram till 1 juli 2008.

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

De konsoliderade finansiella räkenskaperna för Tethys Oil-koncernen (Tethys Oil), där Tethys Oil AB (publ) med organisationsnummer 556615-8266 är moderbolag, presenteras härmed för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2008. Belopp som avser jämförelseperiod (motsvarande period föregående år) presenteras inom parantes efter beloppet för den aktuella perioden. Aktierelaterad data har justerats för jämförelseperioder mot bakgrund av den aktiesplit 3:1 som genomfördes i mars 2008. Koncernens primärsegment är geografisk marknad. Inom koncernen finns endast nedskrivningar och investeringar för dessa geografiska marknader vilka presenteras nedan.

Periodens resultat och försäljning Tethys Oil rapporterar ett resultat för det första kvartalet 2008 om TSEK – 5 458 (TSEK – 4 461 för motsvarande period föregående år), vilket motsvarar ett resultat per aktie om SEK – 0,28 (SEK – 0,26) för tremånadersperioden. Resultatet för det första kvartalet 2008 har i betydande utsträckning påverkats av valutakursförluster. Koncernens valutakurspåverkan uppgår till TSEK – 2 722, som nästan uteslutande härrör till den svagare amerikanska dollarn i jämförelse med den svenska kronan. Bakgrunden är att huvuddelen av Tethys Oil ABs fordringar avser finansiering av tillgångar i Oman och Block 15, vilka ägs genom dotterbolaget Tethys Oil Oman Ltd. Redovisningsvalutan i Tethys Oil Oman Ltd är amerikanska dollar och vid framtagande av finansiella rapporter sker omräkning till svenska kronor per balansdagens valutakurs. Dessa omräkningsdifferenser är inte kassaflödespåverkande. Dessa omräkningsdifferenser kan variera betydligt över tiden. Behandlingen av dessa omräkningsdifferenser sker i enlighet med Tethys Oils redovisningsprinciper under IFRS. Nedskrivningar om TSEK 100 har påverkat resultatet negativt för det första kvartalet 2008. Nedskrivningarna avser tidigare investeringar i en ny licensansökning, vilken tilldelades ett annat företag. Kassaflöde från verksamheten före förändringar i rörelsekapital för det första kvartalet 2007 uppgick till TSEK – 2 609 (TSEK – 1 541).

Det har inte förekommit någon försäljning eller produktion av olja och gas under tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2008. Följaktligen har det inte skett någon avskrivning av olje- och gastillgångar.

Övriga intäkter, administrationskostnader Administrationskostnader och avskrivningar uppgick till TSEK – 3 165 (TSEK – 2 434) för det första kvartalet 2008. Avskrivningar uppgick till TSEK 31 (TSEK 24) för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2008. Administrationskostnader består huvudsakligen av löner, hyror, noteringsrelaterade kostnader och konsultationer. Dessa kostnader är företagsrelaterade och kapitaliseras följaktligen inte. Avskrivningarna och nedskrivningarna är hänförliga inventarier. Ökningen av administrationskostnaderna i jämförelse med första kvartalet 2007 förklaras av ökad bolagsaktivitet huvudsakligen i Tethys Oil Oman Ltd. Delar av administrationskostnaderna i Oman vidarefaktureras det joint venture som bolaget ingår i Block 15 i Oman, där utgifterna kapitaliseras och kan, i enlighet med Produktionsdelningsavtalet återvinnas. Det ovannämnda innebär vidare att utgifterna finansieras till 60 procent av bolagets partner i Block 15 i Oman. Vidarefaktureringen till joint venture presenteras under Övriga intäkter i resultaträkningen. Delar av de återstående administrationskostnaderna kapitaliseras i dotterbolagen och i de fall Tethys Oil är operatör finansieras dessa av partners. I koncernens resultaträkning elimineras dessa interna transaktioner.

Förändringar av olje- och gastillgångar Olje- och gastillgångar uppgick per den 31 mars 2008 till TSEK 78 225 (TSEK 76 932). Investeringar i olje- och gastillgångar uppgick under första kvartalet 2008 till TSEK 8 242 (TSEK 11 907). Investeringar i olje- och gastillgångar i Oman om TSEK 4 861 avser huvudsakligen planering och förberedelser inför den kommande borrningen. Övriga investeringar har skett i Spanien om TSEK 2 629 avseende Sedanoprojektet. Enligt en överenskommelse som slutits med den nya operatören för prospekteringslicenserna i Sedanoprojektet, minskas Tethys Oils andel av projektet till 15 procent. Andelen är i enlighet med avtalet ett”carried interest”, vilket innebär att Tethys Oils andel om 15 procent är utan kostnadsåtaganden avseende licensavgifter, tekniska studier, och borrhålsrenoveringar. Dock inkluderar denna överenskommelse inte insamling av seismik eller borrningar. I Marocko har investeringar gjorts om TSEK 678 avseende Bouananelicencensen och tidigare utfört arbete. I bokfört värde av olje- och gastillgångar ingår en negativ valutakursförändring om TSEK 6 831 under kvartalet, vilka inte är kassaflödespåverkande och därför inte ingår i investeringar. För ytterligare information se periodens resultat och försäljning ovan.   Likviditet och finansiering Kassa och bank per den 31 mars 2008 uppgick till TSEK 83 810 (TSEK 12 252). I början av kvartalet mottog Tethys Oil likvid från kvittningsemissionen som registrerades i december 2007. Kvittningsemissionen avsåg 226 000 aktier och emissionslikviden som erhölls i januari 2008 uppgick till TSEK 12 656. Med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman 20 februari 2008, beslutade styrelsen om en riktad nyemission om 4 800 000 aktier huvudsakligen till investerare i Mellanöstern, Asien och Frankrike. Den riktade nyemissionen gjordes till teckningskurs SEK 19 per aktie, vilket vid tillfället låg i linje med rådande börskurs. Vid publicering av denna rapport hade hela emissionslikviden om TSEK 91 200 från den riktade nyemissionen erhållits. Per balansdag, 31 mars 2008, hade TESK 67 366 erhållits och TSEK 23 845 var obetalt. Aktierna registrerades 9 april 2008. Den Dubaibaserade investmentbanken MAC Capital Limited var finansiell rådgivare för den riktade emissionen.

Styrelsen beslutade att dela ut up till 4 800 000 teckningsoptioner med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman som hölls 20 februari 2008. Beslutet fattades 31 mars 2008 och teckningsoptionerna delades ut med företrädesrätt för befintliga aktieägare per avstämningsdag 15 april 2008. Det totala antalet teckningsoptioner som delades ut uppgick till 4 795 649. Alla aktieägare erhöll, utan kostnad, en teckningsoption för var femte innehavd aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 juni 2008 till 30 juni 2010 och teckningskurs är SEK 23. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Tethys Oil att nyemittera 4 795 649 aktier och erhålla omkring MSEK 110 före emissionskostnader.

Kortfristiga fordringar Kortfristiga fordringar uppgick till TSEK 26 799 (TSEK 15 777) per den 31 mars 2008. Kortfristiga fordringar avser huvudsakligen obetald emissionslikvid om TSEK 23 845 från den ovan beskrivna riktade nyemissionen.

Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder per den 31 mars 2008 uppgick till TSEK 6 325 (TSEK 2 390), av vilka TSEK 3 470 (TSEK 1 251) är hänförliga till leverantörsskulder, TSEK 77 (TSEK 733) är hänförliga till övriga kortfristiga skulder och TSEK 2 777 (TSEK 406) är hänförliga till upplupna kostnader. Leverantörsskulder består till största del av kostnader som rör den riktade nyemissionen som beskrivs ovan och upplupna kostnader består huvudsakligen av kostnader som avser investeringar i Spanien.

Moderbolaget Moderbolaget redovisar ett resultat om TSEK – 3 503 (TSEK – 3 141) för det första kvartalet 2008. Administrationskostnaderna inklusive avskrivningar uppgick till TSEK – 2 011 (TSEK – 1 756) för det första kvartalet 2008. Resultat från finansiella investeringar uppgick till TSEK – 1 939 (TSEK - 2 270) under första kvartalet 2008. Investeringar uppgick under tremånadersperioden 2008 till TSEK 3 078 (TSEK 7 870). Investeringarna är huvudsakligen lån till dotterbolag för deras respektive olje- och gasverksamhet. Den omsättning som finns i moderbolaget är relaterad till fakturering av tjänster till dotterbolagen.

Styrelse och ledning Vid årsstämman den 16 maj 2007 återvaldes Håkan Ehrenblad, Vincent Hamilton, John Hoey, Carl-Gustaf Ingelman, Jonas Lindvall, Magnus Nordin och Jan Risberg till styrelsemedlemmar. Inga suppleanter valdes. Vid samma stämma utsågs Vincent Hamilton till Styrelseordförande.   Aktiedata Det totala antalet aktier i Tethys Oil uppgår till 19 178 286 (17 225 280), med ett kvotvärde om SEK 0,17 (SEK 0,17). Per den 1 januari 2008 uppgick det totala antalet aktier i Tethys Oil till 6 392 762. Den extra bolagsstämman som hölls 20 februari 2008 beslutade att genomföra en aktiesplit, varvid varje aktie delas upp i tre aktier (aktiesplit 3:1). Aktiespliten genomfördes den 3 mars 2008 och ökade antalet aktier till 19 178 286. Varken aktier från den riktade nyemissionen eller teckningsoptioner från företrädesemissionen beskrivna ovan ingår i antalet aktier per balansdag 31 mars 2008, eftersom de registrerades i april 2008.

Risker och osäkerhetsfaktorer En redogörelse för risker och osäkerhetsfaktorer presenteras under not 1 på sidan 12.

Sekundärnotering av aktier i Dubai Under hösten 2007 tog styrelsen i Tethys beslut om att ansöka om sekundärnotering av bolagets aktier vid Dubai International Financial Exchange (DIFX). En notering på DIFX uppfattas som ett naturligt steg för att uppnå en ökad synlighet i regionen med syfte att förbättra våra möjligheter att erhålla ytterligare projekt samt att kunna erhålla framtida projektfinansiering från finansmarknaderna kring Persiska Viken. I syfte att bredda kapitalbasen samt att attrahera strategiska investerare inom Dubaibörsens upptagningsområde genomförde Tethys Oil under mars månad 2008 en framgångsrik riktad nyemission som beskrivits ovan. Den Dubaibaserade investmentbanken MAC Capital Limited var finansiell rådgivare för den riktade emissionen och har även utsetts till sponsor för Tethys på DIFX. Tethys sekundärnotering på Dubaibörsen beräknas kunna genomföras i maj 2008.

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

Show as PDF