Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Årsstämma I Tethys Oil

08:55 / 9 May 2008 Tethys Oil Press release

Årsstämma i Tethys Oil AB hölls i Stockholm den 8 maj 2008.

Årsredovisning och ansvarsfrihet Resultaträkning och balansräkning för bolaget respektive koncernen fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden Till styrelse valdes Vincent Hamilton, John Hoey, Magnus Nordin, Jan Risberg, Håkan Ehrenblad och Jonas Lindvall (samtliga omval). Carl-Gustaf Ingelman hade avböjt omval.

Vincent Hamilton omvaldes till styrelseordförande.

Bolagsstämman beslutade om ett totalt styrelsearvode om 300 000 kronor att fördelas med ett belopp om 100 000 kronor till var och en av Håkan Ehrenblad, Jan Risberg och John Hoey. Därutöver beslutades att ordföranden i var och en av styrelsens två kommittéer skall erhålla 25 000 kronor, totalt 50 000 kronor.

Beslut om disposition av bolagets resultat Stämman beslöt att disponera moderbolagets disponibla vinstmedel om SEK 38 929 399 i ny räkning. De disponibla vinstmedlen inkluderar Överkursfond om SEK 106 484 193, Balanserad förlust om SEK – 44 997 206 samt Årets förlust om SEK – 22 557 588.

Bemyndiganden Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att anskaffa kapital för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1 300 000.

Bolagsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot betalning genom apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1 300 000.

Övrigt I övrigt framkom på årsstämman att Tethys lämnat in ansökan om sekundärnotering av aktien till Dubai International Financial Exchange (DIFX). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4992;

Show as PDF