Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Oman – Utbyggnadsplanen Tar Form

15:10 / 20 February 2008 Tethys Oil Press release

Tethys arbete med den preliminära utbyggnadsplanen för Block 15 onshore Oman fortskrider. Enligt planen kommer produktionen på fältet att kunna inledas i juli 2009.

Utbyggnadsplanen för Jebel Aswadfältet på Block 15 onshore Oman har nu tagit fastare former. Fortfarande återstår mycket arbete, men den 1 juli nästa år är satt som måldatum då produktion skall kunna inledas från 3 brunnar. Det innebär att fram till dess skall bland annat två borrningar genomföras. Med sammanlagt 10 producerande brunnar planeras fältet vara i full produktion den 1 oktober 2010.

Dagsproduktionen vid start i juli 2009 beräknas uppgå till för Tethys del drygt 600 fat kondensat och 6 miljoner kubikfot naturgas. Vid full produktion i oktober 2010 beräknas omkring 20 miljoner kubikfot naturgas och mer än 1 500 fat kondensat produceras per dag. Denna gasvolym beräknas kunna produceras oförändrat under 5 år (s k platåproduktion). Produktionen av kondensat beräknas minska med 20 procent årligen från start per produktionshål. Motsvarande siffror för hela fältet vid full utbyggnad beräknas bli drygt 12 000 fat oljeekvivalenter per dag. Tethys 40-procentiga andel uppgår då till motsvarande drygt 5 000 fat oljeekvivalenter per dag.

Investeringarna i fältutbyggnaden utgörs huvudsakligen av borrningar, fältanläggningar och pipeline. Tethys bedömer att investeringarna under fältets första fas, fram till produktionsstarten, kommer för Tethys 40-procentinga andel att uppgå till 12 MUSD. I fältets andra utbyggnadsfas, efter produktionsstaren, planeras investeringarna att för Tethys andel uppgå till 31 MUSD. Tethys utvärderar också ett alternativ som innebär att producerade kolväten transporteras till ett annat närliggande oljebolag för bearbetning.

Kostnaderna för fas 1-investeringen planeras huvudsakligen kunna finansieras med medel från den nu föreslagna riktade emissionen som avses riktas huvudsakligen till investerare i Asien och Mellanöstern. Fas-2-investeringarna planeras kunna täckas till stor del av försäljningsintäkter från fas 1-produktionen från fältet samt från teckningsoptionerna, om dessa godkännes, tecknas och utnyttjas fullt ut.

Produktionsmål och nuvarande utbyggnadsplan baseras på de uppskattningar som Tethys och konsultbolaget Helix RDS kommit fram till i augusti 2007 av Tethys Oils nettoandel (före statens andel) av Jebel Aswads geologiska reserver (resources). Enligt dessa beräkningars mellanscenario finns för Tethys andel knappt 12 miljoner fat oljeekvivalenter i Natih A-formationen i Jebel Aswad. Tethys har gjort ytterligare studier av reservpotentialen. Dessa studier baseras på information från tidigare borrningar och seismik, och indikerar att ytterligare två nivåer i Jebel Aswad, Natih C och Shuaiba, är kolväteförande. Tethys preliminära uppskattningar av dessa zoner tyder på att de tillsammans kan innehålla ungefär samma mängder naturgas och kondensat som Natih A. Dessa uppskattningar är inte att betrakta som reserver utan är fortfarande preliminära i avvaktan på ytterligare borresultat.

”Utbyggnadsplanerna av Jebel Aswad i Oman börjar nu ta konkreta former. Det är med stor glädje vi nu ser en möjlighet att redan nästa år vara ett producerande oljebolag,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör Tethys Oil.

Vid testning av Jebel Aswadstrukturen i juni 2007 uppmättes flöden om 11,03 miljoner kubikfot naturgas per dag och 793 fat kondensat med en densitet om 57 grader API per dag, motsvarande sammanlagt 2 626 fat oljeekvivalenter per dag. Tethys är operatör för Block 15 med en andel om 40 procent och partner är det danska bolaget Odin Energi AS som har resterande 60 procent. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Marocko, Spanien, Sverige Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4992;

Show as PDF