Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Beslut Vid Tethys Oils Extra Bolagsstämma Den 20 Februari 2008

17:06 / 20 February 2008 Tethys Oil Press release

Vid Tethys Oil AB:s extra bolagsstämma i Stockholm på onsdagen beslöts följande.

Aktiesplit Bolagsstämman beslutade att genomföra en aktiesplit. Varje aktie kommer att delas upp i tre aktier (3:1). Det nuvarande antalet utestående aktier kommer att öka från 6.392.762 till 19.178.286.

Bolagsordningens § 5 ändrades i enlighet därmed till att lyda: ”Antalet aktier skall vara lägst 12.000.000 och högst 36.000.000.”

Avstämningsdagen fastställdes preliminärt till den 3 mars 2008. Sista handelsdag för aktien före split kommer därmed att vara fredagen den 29 februari 2008.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner mot kontant betalning eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital samt att underlätta en ägarspridning i samband med noteringen av bolagets aktie på Dubai International Financial Exchange (DIFX).

Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1.600.000 (före genomförd split). Antalet teckningsoptioner som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet skall inte kunna motsvara teckning av mer än 1.600.000 aktier (före genomförd split). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Frankrike, Marocko, Spanien, Sverige och Turkiet. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör Tethys Oil, tfn: +46 8 679 4992;

Show as PDF