Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Inget Gasfynd I Turkiet - Framgångsrik Insamling Av 3D-Seismik I Oman

09:24 / 20 October 2008 Tethys Oil Press release

Inget gasfynd i Turkiet Borrningen Copkoy-1 i Trakien onshore nordvästra Turkiet har avslutats. Borrningen utfördes till ett djup av 1 447 meter. Operatör med 75 procents andel är Aladdin Middle East Ltd. Tethys har en andel om 25 procent.

Under borrningen uppmättes gasindikationer på tre olika nivåer, och tester utfördes därför på alla tre nivåerna. Vid test av den djupaste zonen (1 332 till 1 349 meter) producerades naturgas till ytan och en två meter hög gasflamma (”flare”) kunde tändas. Flödet avstannade dock och testet avbröts. Vid testerna av de andra två nivåerna producerades ingen gas till ytan.

Hålet har nu förslutits och lämnats. En utvärdering av data från borrhålet kommer att ske i samarbete med operatören.

Framgångsrik insamling av 3D-seismik i Oman Insamlingen av 3D-seismik över Jebel Aswad-strukturen på Block 15 onshore Oman har framgångsrikt genomförts och bearbetning av informationen har inletts. Insamlingen har genomförts av det kinesiska servicebolaget BGP Oil and Gas Service. Sammanlagt har detaljerade 3D-data insamlats över en 285 km2 stor yta som täcker hela den kolväteförande Jebel Aswad-strukturen. Datan är av mycket god kvalitet och kommer efter bearbetning och tolkning att bidraga med mycket värdefull information inför utbyggnaden av Jebel Aswad. Bearbetningen kommer att utföras av specialistfirman Hardin International i Dallas, Texas och förväntas vara färdig under december.

”Resultatet av borrningen i Turkiet är naturligtvis en besvikelse om än, givet projektets relativa betydelse, en mindre sådan. Desto mer glädjande är den framgångsrika seismikinsamlingen på vårt huvudprojekt på Block 15 i Oman. Denna högkvalitativa 3D-seismik kommer att bli ett mycket värdefullt komplement till den befintliga 2D-seismiken när det gäller planering och utformning av det fortsatta arbetsprogrammet på Block 15”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att huvudsakligen investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF