Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Oil Breddar Kapitalbas Inför Dubainotering Samt Föreslår Split 3:1

15:53 / 22 January 2008 Tethys Oil Press release

Tethys kallar till extra bolagsstämma för att besluta om aktiesplit, utdelning av teckningsoptioner till befintliga aktieägare samt riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner.

Inför den planerade sekundärnoteringen av bolagets aktier på den internationella börsen i Dubai (DIFX) har styrelsen i Tethys Oil idag beslutat kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om bemyndigande avseende emission av högst 1,6 miljoner nya aktier och bemyndigande avseende emission av teckningsoptioner att berättiga till teckning av högst 1,6 miljoner ytterligare aktier. De nya aktierna tillsammans med en del av teckningsoptionerna avses riktas till internationella placerare huvudsakligen i Mellanöstern och Asien. Övriga teckningsoptioner avses delas ut till befintliga aktieägare. Härigenom föreslås gamla som nya aktieägare genom teckningsoptionen få möjlighet att för varje femtal innehavd aktie teckna en ny aktie till en teckningskurs som kommer fastställas i samband med den riktade emissionen.

För att förbättra likviditeten i aktien, inte minst inför Dubainoteringen, föreslår styrelsen i Tethys också en aktiesplit där varje aktie delas upp på tre aktier.

Emissionslikviden från den föreslagna riktade emissionen avses huvudsakligen användas för att öka investeringstakten i bolagets projekt onshore Oman, där Tethys har andelar i tre licenser. Dessa licenser täcker en yta om drygt 30 000 kvadratkilometer, vilket gör Tethys till en av de ytmässigt största licensinnehavarna onshore Oman. Den riktade emissionen planeras genomföras i början av mars till ett pris i nivå med marknadskurs. Målsättningen är att den riktade emissionen skall tillföra bolaget närmare 15 MUSD, motsvarande drygt 90 MSEK.

Den Dubaibaserade investmentbanken MAC Capital Limited (“MAC”) har fått uppdraget att vara finansiell rådgivare för den riktade emissionen. MAC har tillika utsetts till sponsor för Tethys på DIFX. Tethys sekundärnotering på Dubaibörsen (DIFX), beräknas kunna genomföras kort efter det att den nu föreslagna riktade emissionen slutförts.

”Med de föreslagna emissionerna fullföljer Tethys arbetet med att bredda kapitalbasen och att attrahera strategiska investerare inom Dubaibörsens upptagningsområde. Vi är mycket glada att för den föreslagna riktade emissionen utse MAC till finansiell rådgivare och tillika sponsor för vår planerade notering på DIFX. Även om börsutvecklingen känns extra svårförutsägbar nu, är vi övertygade om att styrkan i Tethys projektportfölj och samarbetet med MAC uppväger eventuell fortsatt svaghet på finansmarknaderna”, säger Magnus Nordin, vd Tethys Oil.

”Det är mycket spännande att få medverka i noteringen av det första olje- och gasbolaget på DIFX. Genom noteringen här kommer investerare i Mellanöstern att kunna handla Tethysaktier i sin egen tidszon och genom sin lokala DIFX- mäklare”, säger Robert W. McMillen, grundare och styrelseordförande i MAC.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas onsdagen den 20 februari på Van der Nootska palatset i Stockholm.

MAC Capital Limited (MAC) is a category 2 Investment Bank within the Dubai International Financial Centre. As such, it is authorised to provide the full list of services required by a company that wishes to list its shares on the DIFX and to raise capital through a public or private offering. This includes the sponsorship, underwriting and advisory services required for a listing, but more importantly it includes services that assist the company after the listing – namely, fundamental and technical research, and securities brokerage. In addition, MAC has a broad distribution capability segmented into four categories – global, local, institutional and individual. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Frankrike, Marocko, Spanien, Sverige och Turkiet. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör Tethys Oil, tfn: +46 8 679 4992;

Gerhard Hametner Director Business Development, MAC Capital Limited, phone +971 50 289 2935

TETHYS OIL

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 februari 2008, kl. 15.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 14 februari 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 14 februari 2008 kl. 16.00 per post under adress Tethys Oil AB, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, per fax 08-678 89 01, per telefon 08-679 49 90 eller per e-mail . Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 14 februari 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Styrelsens förslag till aktiesplit. 8. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier. 9. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om emission av  teckningsoptioner. 10. Stämmans avslutande. Styrelsens förslag till aktiesplit (punkt 7) Tethys Oils nuvarande aktiekapital uppgår till 3.196.381 kronor fördelat på 6.392.762 aktier. Styrelsen föreslår att varje aktie delas upp på tre aktier genom en aktiesplit. Förslaget innebär att bestämmelsen om antalet aktier i bolagsordningen skall ändras i enlighet därmed. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner (punkt 8-9) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner mot kontant betalning eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital samt att underlätta en ägarspridning i samband med noteringen av bolagets aktie på Dubai International Financial Exchange (DIFX). Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1.600.000 (före genomförd split). Antalet teckningsoptioner som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet skall inte kunna motsvara teckning av mer än 1.600.000 aktier (före genomförd split). Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet och samtliga teckningsoptioner utnyttjas motsvarar ökningen av aktiekapitalet en utspädningseffekt om ca 50 procent baserat på nuvarande antalet aktier. Handlingar till stämman Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7-9 kommer senast från den 6 februari 2008 att hållas tillgängligt hos bolaget (adress och telefon enligt ovan), på bolagets hemsida www.tethysoil.com, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär. Stockholm i januari 2008 TETHYS OIL AB (publ) Styrelsen

Show as PDF