Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Rapport För Perioden 1 Januari 2007 – 30 Juni 2007

10:56 / 23 August 2007 Tethys Oil Press release

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

· Återinträdesborrningen Jebel Aswad genomförd - flödade 2 626 fat oljeekvivalenter per dag vid test · Tethys Oils andel av uppskattade preliminära reserver på Jebel Aswad i Oman uppgår till 12 miljoner fat oljeekvivalenter · Borrplatskonstruktion för prospekteringsborrningen Pierre Maubeuge-2 onshore Frankrike inleddes i augusti, borrning planeras inledas under september · Bouananelicensen i Marocko utfarmades till Dana Petroleum Ltd. genomförd, Tethys behåller 12,5 procents andel utan kostnadsåtagande · Prospekteringsborrningen Hontomin-4 i Spanien avslutades i april – ingen olja påträffades · I juli genomfördes ett private placement om 300 000 aktier som tillförde bolaget 16,8 MSEK före emissionskostnader · Fram till den 30 juni 2007 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år · Resultat för det första halvåret 2007 uppgick till TSEK – 18 626 (TSEK – 3 699 för motsvarande period föregående år) och TSEK – 14 165 (TSEK – 2 443) för det andra kvartalet. Nedskrivningar om TSEK 14 575 har påverkat resultatet för det första halvåret negativt · Resultat per aktie SEK – 3,24 (SEK – 0,82) för det första halvåret 2007 och SEK – 2,47 (SEK – 0,53) för det andra kvartalet · Likvida medel per den 30 juni 2007 uppgick till MSEK 15 391 (MSEK 58 085). Olje- och gasinvesteringar uppgick till TSEK 26 633 och kortfristiga skulder har minskat med TSEK 14 402 i takt med att fakturor avseende Karleboborrningen förfallit. Kortfristiga fordringar uppgick till TSEK 14 020 (TSEK 16 853) per den 30 juni 2007

(för fullständig rapport se bifogad fil)

Show as PDF